«Տեղական տուրքերի եվ վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

                                                                                                     Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                          սեպտեմբերի 29-ին

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

 ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետում «սահմանվում է» բառից հետո լրացնել «յուրաքանչյուր օրվա համար՝» բառերը։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից։

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      

 

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

        2022 թ. հոկտեմբերի 14

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-59-Ն