«Պետական եվ ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                  Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                                         սեպտեմբերի 29-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 1999 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-58 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ժա», 4-րդ մասի «դ» և      5-րդ մասի «բ» կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «բ» կետից հանել «, ինչպես նաև որոշակի արտոնությունների հատկացման» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                     

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

        2022 թ. հոկտեմբերի 14

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-58-Ն