«Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2011թ. մայիսի 19-ին

Ðá¹í³Í 1. §¶áõÛù³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2003 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 26-Ç Ðú-72 ûñ»ÝùÇ (³ÛëáõÑ»ï` ûñ»Ýù) 4-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙª

1) 3-ñ¹ Ï»ïÇ §ÙáïáóÇÏÉ»ïÁ:¦ µ³éÁ ÷á˳ñÇÝ»É §ÙáïáóÇÏÉÁ.¦ µ³éáí.

 2) Éñ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ 4-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ Ï»ï»ñ.

§4) ÓÛáõݳ·Ý³óÁ.

 5) Ùáïá³Ù»Ý³·Ý³óÁ (ùí³¹ñáóÇÏÉÁ):¦:

 

        Ðá¹í³Í 2. úñ»ÝùÇ 7-ñ¹  Ñá¹í³ÍáõÙª

1) 2-ñ¹ Ù³ëÇ §ØáïáóÇÏÉ»ïÝ»ñǦ µ³éÁ ÷á˳ñÇÝ»É §ØáïáóÇÏÉ»ñǦ µ³éáí.

         2) 3-ñ¹ Ù³ëÁ §÷á˳¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñǦ µ³éÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §,ÓÛáõݳ·Ý³óÝ»ñÇ ¨ Ùáïá³Ù»Ý³·Ý³óÝ»ñÇ (ùí³¹ñáóÇÏÉ»ñÇ)¦ µ³é»ñáí:

 

  Ðá¹í³Í 3. êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý ѳçáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:

 

 

 

 

       ÈºèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂڲܠ   

       ܲʲ¶²Ð ̀                                                                                ´.ê²Ð²ÎÚ²Ü

 

 

 

       7 ÑáõÝÇëÇ 2011Ã.

       ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï

       Ðú-23-Ü