«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                             սեպտեմբերի 29-ին

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ

ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

        Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայող-ների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) 3-րդ կետում նշված հարկման ընդհանուր համակարգում, առևտրի հարկի և (կամ) հաստատագրված վճարների համակարգերում գործող անհատ ձեռնարկատերերը դրոշմանիշային վճարը վճարում են հետևյալ դրույքաչափերով.

 

մինչև 2 400 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում

18 000 ՀՀ դրամ

 

2 400 001-ից մինչև 6 000 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման

բազայի դեպքում

24 000 ՀՀ դրամ

 

6 000 001-ից մինչև 12 000 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման

բազայի դեպքում

48 000 ՀՀ դրամ

 

12 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում

120 000 ՀՀ դրամ

»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «հաշվեգրված» բառը փոխարինել «(ստացվածբառով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից, և դրա գործողությունը  տարածվում է 2022 թվականի հունվարի     1-ից հետո ծագած (ծագող) հարաբերությունների վրա:

 

        

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    

                                                                                       Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

        2022 թ. հոկտեմբերի 14

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-55-Ն