«Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

          Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                             սեպտեմբերի 29-ին

 

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքի N 2 հավելվածի 8-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ տող`

 «

9.

Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում

X

6,0

6,0

6,0

»:

Հոդված 2.

        1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի N 2 հավելվածի 9-րդ տողով նախատեսված գործունեության տեսակ իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը արտո-նագրային վճար վճարող համարվելու համար առաջին անգամ դիմում-հայտարարու-թյունները իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 20 օրվա ընթացքում:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

        2022 թ. սեպտեմբերի 30

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-53-Ն