Գույքահարկի մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2003թ. նոյեմբերի 26-ին

ԳԼՈՒԽ  1

                                                                                                                    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

            Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գույքահարկի հաշվարկման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գույքահարկ վճարողների շրջանակը, գույքահարկով հարկվող օբյեկտն ու հարկման բազան, գույքահարկի դրույքաչափերը, հաշվարկման և վճարման կարգը, սույն օրենքի խախտման համար պատասխանատվությունը:

 

Հոդված 2.  Գույքահարկի հասկացությունը

            Գույքահարկը սեփականության իրավունքով  սույն  օրենքի  3-րդ  հոդվածում  նշված  անձանց պատկանող  հարկվող  օբյեկտ  համարվող  գույքի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափով համապատասխան բյուջեներ վճարվող ուղղակի հարկ է, որը կախված չէ  հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից:

Անկախ  սույն հոդվածի առաջին պարբերությունում նշված սեփականության իրավունքի առկայությունից՝ գույքահարկ հաշվարկվում և վճարվում է նաև սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում նշված հարկվող օբյեկտ համարվող գույքի համար:

 

Հոդված 3. Գույքահարկ վճարողները

1. Գույքահարկ վճարող են համարվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում և օտարեկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները և դրանց կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից դուրս ստեղծված կազմակերպությունները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարեկրյա քաղաքացիները, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք, որոնց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պատկանում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված հարկվող օբյեկտ համարվող գույքը, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հիմնարկների:

2. Եթե հարկվող օբյեկտն ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է մեկից ավելի հարկ վճարողների, ապա գույքահարկի գծով սույն օրենքով սահմանված պարտավորությունների համար նրանք կրում են համապարտ պատասխանատվություն:

Եթե հարկվող օբյեկտն ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանում է մեկից ավելի հարկ վճարողների, ապա գույքահարկի  գծով սույն օրենքով սահմանված պարատավորությունների համար նրանք կրում են պատասխանատվություն՝ յուրաքանչյուրն իր բաժնի  չափով: 

 

ԳԼՈՒԽ  2

ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ, ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՆ, ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

Հոդված 4. Գույքահարկով հարկվող օբյեկտը

 

Սույն օրենքի իմաստով գույքահարկով հարկվող օբյեկտ են համարվում.

 1. Շենքերը և շինությունները (այսուհետ՝ շինություններ)՝

 1) բնակելի  նշանակության  շինությունները, այդ  թվում՝

ա) անհատական բնակելի տունը՝ հողմասի վրա կառուցված, իր տնտեսական շինություններով կառույցը.

բ) բնակարանը՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքում ֆիզիկական անձանց բնակության համար նախատեսված, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը.

գ) այգետնակը (ամառանոցը)՝ այգեգործական զանգվածում հողամասի վրա կառուցված ամառանոցային շինությունը.

2) Բազմաբնակարան բնակելի շենքը՝ մեկից ավելի բնակարաններ, ոչ բնակելի և ընդհանուր օգտագործման տարածքներ ունեցող շինությունը.

3) Բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածքը՝ բազմաբնակարան շենքում բնակարան, հասարակական, արտադրական նշանակության շինություն չհամարվող, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածքը.

4) Ավտոտնակը՝ տրանսպորտային միջոցների կայանման համար հողամասի վրա կառուցված առանձին շինությունը.

5) Հասարակական նշանակության շինությունը՝ բնակչության սոցիալական սպասարկման, ինչպես նաև վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շինությունը.

6) Արտադրական նշանակության շինությունը՝ արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունների տեղակայման և նրանց մեջ տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող շինությունը.

 7) Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  կառավարության սահմանած  կարգով բնութագրվող անավարտ (կիսակառույց) շինությունները.

8) Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենսդրության  համաձայն նոր  կառուցված, ձեռք  բերված և անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված ու գնահատված՝ սույն  հոդվածի  1-ին  մասում  նշված  այն  շինությունները,որոնք դեռևս չեն ստացել իրավունքների պետական գրանցում:

2. Փոխադրամիջոցները, այդ թվում՝

1) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը,

2) ջրային փոխադրամիջոցը,

3) մոտոցիկլետը:

 

Հոդված 5. Գույքահարկով հարկման բազան
 

Գույքահարկով հարկման բազա է համարվում հարկվող օբյեկտի արժեքային կամ ֆիզիկական մեծությունը կամ այն բնութագրիչը, որի հիման վրա սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերով և կարգով հաշվարկվում է գույքահարկի գումարը: Ընդ որում՝

1) շինությունների հարկման բազա է համարվում սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելվածով սահմանված կարգով գնահատված կադաստրային արժեքը.

2) շինությունների հարկման բազան որոշելիս շինության արժեքի չափման միավորը դրամն է.

3) շինությունների գնահատումը (վերագնահատումը) կատարվում է երեք տարին մեկ  անգամ, անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից՝ գնահատման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով: Գնահատված (վերագնահատված) արժեքը հիմք է ընդունվում տվյալ տարվան հաջորդող երեք տարիների համար հարկման բազան որոշելու նպատակով, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված դեպքերի.

4) նոր առաջացած, ինչպես նաև գնահատման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սեփականության իրավունքով ձեռք բերված շինությունների հարկման բազան որոշվում է սույն հադվածին համապատասխան, որը  հարկման առումով հիմք է ընդունվում մինչև շինությունների համար սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված հաջորդ գնահատումը (վերագնահատումը):

  Սույն օրենքի իմաստով նոր առաջացած են համարվում գնահատման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնում գրանցված տեղեկությունների համեմատությամբ մինչև շինությունների հաջորդ գնահատումը (վերագնահատումը) ընկած ժամանակաշրջանում շինությունների ավարտվածության աստիճանի, հարկայնության, գործառնական (բնակելի, հասարակական, արտադրական) նշանակության փոփոխությունները, ինչպես նաև սույն օրենքի 4-րդ հադվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում նշված շինությունները:

 Նոր առաջացած շինությունների մասով ընթացիկ հաշվառման վերաբերյալ տեղեկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններն անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմին են ներկայացնում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

5) փոխադրամիջոցների հարկման բազա է համարվում հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ կամ կիլովատ): Փոխադրամիջոցի վրա մեկից ավելի քաշող շարժիչների առկայության դեպքում գույքահարկով հարկման բազա է համարվում բոլոր քաշող շարժիչների գումարային հզորությունը:    

 

Հոդված 6. Շինությունների գույքահարկի  դրույքաչափերը
 

Շինությունների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ  տարեկան դրույքաչափերով՝

1 ) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերում նշված հասարակական և ատադրակն նշանակության շինությունների համար՝ հարկման բազայի 0.3 տոկոսը.

2) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,  7-րդ և 8-րդ կետերում նշված հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունների համար՝

 

հարկման բազան

հարկի դրույքաչափը

մինչև  3 մլն դրամը ներառյալ

հարկման բազայի  0 տոկոսը 

3 մլն դրամից մինչև 10 մլն դրամը ներառյալ

100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի  3  մլն  դրամը  գերազանցող  գումարի  0.1 տոկոսը

10 մլն դրամից մինչև 20 մլն դրամը ներառյալ

7100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 10 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.2 տոկոսը

20 մլն դրամից միչև 30 մլն դրամը ներառյալ

27100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 20 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.4 տոկոսը

30 մլն դրամից միչև  40 մլն դրամը ներառյալ

67100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 30 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.6 տոկոսը

40 մլն դրամից ավելի

127100 դրամ՝ գումարած հարկման բազայի 40 մլն դրամը գերազանցող մասի 0.8  տոկոսը

 

3)  սույն  օրենքի  4-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  4-րդ  կետում  նշված  հարկվող  օբյեկտ  համարվող  շինությունների  համար՝  հարկման  բազայի  0.2  տոկոսը:

 

Հոդված 7. Փոխադրամիջոցների գույքահարկի դրույքաչափերը
 

1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով՝

1) մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար, եթե հարկման բազան՝

- 1-ից 120 ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝ 200 դրամ,

- 121-ից 250 ձիաուժ է,  ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝  300 դրամ, ինչպես նաև 150 ձիաուժը գերազանցող յուրաքանչյուր մեկ ձիաուժի համար լրացուցիչ՝ 1000 դրամ,

- 251 և ավելի ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝ 500 դրամ, ինչպես նաև 150 ձիաուժը գերազանցող յուրքանչյուր մեկ ձիաուժի համար լրացուցիչ՝ 1000 դրամ.

2) 10 և ավելի նստատեղ ունեցող ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների և բեռնատար ավտոմեքենաների համար, եթե հարկման բազան՝

 - 1-ից 200 ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝  100 դրամ,

-  201 և ավելի ձիաուժ է, ապա յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝  200 դրամ:

2. Մոտոցիկլետների համար գույքահարկի տարեկան գումարը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց  40 դրամ դրույքաչափով:

3. Ջրային փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի տարեկան դրույքաչափը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 150 դրամ դրույքաչափով:

4. Մինչև 3 տարվա վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է 100 տոկոսով:

 Երեք տարուց ավելի վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկի գումարը երրորդ տարվան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար պակասեցվում է հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան հարկի գումարի 50 տոկոսը£ Ընդ որում, վաղեմության ժամկետը որոշելու համար հիմք է ընդունվում ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը:

5. Բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների վաղեմության ժամկետի 20-րդ տարին լրանալուց հետո տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի  միջոցի համար գույքահարկը չի հաշվարկվում և չի վճարվում:

 6. Սույն հոդվածում նշված փոխադրամիջոցների հարկման բազան կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում գույքահարկի տարեկան գումարը որոշվում է՝ համապատասխան դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից:

 

ԳԼՈՒԽ  3

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 8. Գույքահարկի վճարման պարտավորության առաջանալու և դադարելու կարգը
 

1. Գույքահարկի  գծով պարտավորությունն առաջանում է գույքահարկով հարկվող օբյեկտի կամ դրա մի մասի նկատմամբ  սեփականության իրավունքի ծագման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: Գույքահարկի գծով պարտավորությունը դադարում է գույքահարկով հարկվող օբյեկտի կամ դրա մի մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

2. Անկախ սույն հոդվածի  1-ին մասի դրույթներից՝

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված՝ սեփականության իրավունքով պետական գրանցում չստացած հարկվող օբյեկտների համար գույքահարկի գծով հարկային պարտավորությունն առաջանում է անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնի  կողմից  դրանց հաշվառման և գնահատման  վերաբերյալ տեղեկությունները  գույքահարկ   վճարողներին  հաշվառող  մարմին (այսուհետ՝  հաշվառող  մարմին)  տրամադրելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: Սեփականության իրավունքով չգրանցվելու դեպքում նշված հարկվող օբյեկտների համար գույքահարկի գծով պարտավորությունը դադարում է   անշարժ  գույքի կադաստր  վարող  լիազոր  մարմնում այդ հարկվող օբյեկտները Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով հաշվառումից հանելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից.

2) ֆիզիկական անձանց  պատկանող հարկվող օբյեկտը կամ դրա մի մասն օտարելու դեպքում՝

- նոր սեփականատիրոջն են անցնում օտարման օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող օբյեկտի համար չմարված հարկային պարտավորությունները,

- օտարման օրվա դրությամբ տվյալ հարկվող օբյեկտի  գույքահարկի գծով այդ  օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար վճարումների առկայության դեպքում նոր սեփականատիրոջ համար տվյալ հարկվող օբյեկտի գծով գույքահարկի պարտավորությունն առաջանում է այդ ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 1-ից.

3) հարկվող օբյեկտի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձի մահվան դեպքում նոր սեփականատիրոջն են անցնում ֆիզիկական անձի մահվան օրվանից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սեփականության (ժառանգության) ձևակերպման ամիսը ներառյալ տվյալ հարկվող օբյեկտի համար գույքահարկի գծով հաշվարկված պարտավորությունները.

4) եթե հարկվող օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է դատավճռի, վճռի կամ իրավական ակտի հիման վրա, ապա գույքահարկ վճարողը գույքահարկը հաշվարկում և վճարում է այն օրվանից, երբ գույքը հանձնվել է նրա տիրապետմանը:

3. Գույքահարկ վճարողները գույքահարկը հաշվարկում են ինքնուրույն՝ ելնելով սույն օրենքով սահմանված հարկման բազայից և համապատասխան դրույքաչափերից, հաշվի առնելով գործող օրենսդրությամբ վերապահված արտոնությունները: Գույքահարկ վճարողը պարտավոր է հաշվառող մարմին ներկայացնել հարկային արտոնությունների իր իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը:

Գույքահարկի հաշվարկման (հարկային պարտավորությունների առաջացման) համար հիմք են հանդիսանում գույքահարկով հարկվող օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հիմնավորող փաստաթղթերը, իսկ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ նաև դրանց հաշվառման վերաբերյալ տեղեկությունները:

4. Հարկվող օբյեկտ համարվող գույքի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կիրառված որևէ արգելանքի առկայությունը հիմք չի համարվում գույքահարկը չհաշվարկելու համար:

 

Հոդված 9. Կազմակերպությունների գույքահարկի հաշվարկման կարգը
 

 1. Կազմակերպությունների համար գույքահարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հաշվետու տարվա եռամսյակը:

2. Գույքահարկ վճարող կազմակերպությունները գույքահարկի եռամսյակային հաշվարկները մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը ներառյալ ներկայացնում են՝

1) հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունների համար՝ շինությունների գտնվելու վայրի հաշվառող մարմին՝ առանձնացված ըստ համայնքների.

2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների համար՝ կազմակերպությունների հաշվառման վայրի հաշվառող մարմին:

 

Հոդված 10. Ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկման կարգը
 

1. Ֆիզիկական անձանց համար գույքահարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում օրացուցային տարին:

2. Գույքահարկ վճարող ֆիզիկական անձինք գույքահարկը հաշվարկում են ինքնուրույն և տարեկան հաշվարկները   կարող են  մինչև հաշվետու տարվա հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ ներկայացնել՝

1) հարկվող օբյեկտ համարվող շինության համար՝ շինության գտնվելու վայրի հաշվառող մարմին.

2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների համար՝ հարկ վճարողի հաշվառման վայրի հաշվառող մարմին: Հաշվառման վայրի բացակայության դեպքում հաշվարկները ներկայացվում են հարկ վճարողի հիմնական բնակության վայրի հաշվառող մարմին: Եթե հաշվառման կամ հիմնական բնակության վայրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս է, ապա հաշվարկները ներկայացվում են փոխադրամիջոցի գրանցման վայրի հաշվառող մարմին:

3. Հիմք ընդունելով անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի  կողմից շինությունների հաշվառման և գնահատման, ինչպես  նաև փոխադրամիջոցների  գծով հաշվառում (գրանցում) վարող համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից  փոխադրամիջոցների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունները՝ հաշվառող մարմինները հաշվարկում են ֆիզիկական անձանց շինությունների հետագա երեք տարիների և փոխադրամիջոցների ընթացիկ տարվա գույքահարկի գումարները:

2005թ.  հունվարի 1-ից  սկսած՝ տեղական  ինքնակառավարման  մարմինները Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  կառավարության   որոշմամբ  սահմանված   կարգով  գույքահարկի  հաշվարկման   հայտը  հարկային մարմնի  հետ  համաձայնեցնելով, հիմք  ընդունելով  անշարժ  գույքի  կադաստր  վարող  մարմնի կողմից  շինությունների  հաշվառման    և  գնահատման, ինչպես նաև  փոխադրամիջոցների  գծով  հաշվառում (գրանցում)  վարող  համապատասխան  լիազոր  մարմինների   կողմից  փոխադրամիջոցների  վերաբերյալ  ներկայացրած  տեղեկությունները՝   կարղ  են  հաշվարկել  ֆիզիկական  անձանց   շինությունների  և  փոխադրամիջոցների  գույքահարկը:

Տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմինները, սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացված տեղեկությունների կամ հարկային մարմինների հետ համաձայնեցված կարգով  իրենց կողմից կատարված հաշվարկների հիման վրա, մինչև գնահատման (վերագնահատման) տարվա դեկտեմբերի 1-ը գույքահարկ վճարող ֆիզիկական անձանց ներկայացնում են հաստատված ձևով գույքահարկի վճարման ծանուցագրեր:

Ներկայացված ծանուցագրերում գույքահարկի հաշվարկի հետ չհամաձայնելու դեպքում ֆիզիկական անձինք գույքահարկի հաշվարկի ճշտման նպատակով կարող են դիմել  հաշվառող և գույքահարկի հաշվարկման համար տեղեկություններ տրամադրող լիազոր մարմիններ:

4. Սահմանված ժամկետից ուշ ծանուցագիր ներկայացնելը կամ ծանուցագիր չներկայացնելը գույքահարկ վճարողին չի ազատում հարկային պարտավորություններն  ամբողջությամբ կատարելու պարտականությունից:

 

Հոդված 11.  Ընդհանուր սեփականության գույքահարկի հաշվարկման կարգը
 

Գույքահարկ վճարողներին ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող գույքահարկով հարկվող  օբյեկտի համար գույքահարկը հաշվարկվում է հարկվող օբյեկտի ամբողջ   արժեքից  (կամ  շարժիչի  հզորությունից)£ Սույն օրենքի 9-րդ և 10-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով համապատասխան հաշվարկներն ու մյուս համասեփականատերերի վերաբերյալ հաշվարկի ձևում պահանջվող տվյալները ներկայացվում են՝

1) ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում՝ յուրաքանչյուր համասեփականատիրոջ (գույքահարկ վճարողի) կողմից՝ իր բաժնի մասով կամ նրանցից մեկի կողմից.

2) ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում՝ մեկ համասեփականատիրոջ (գույքահարկ վճարողի) կողմից.

3) եթե ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում գույքահարկ վճարող համասեփականատերերից մեկը կազմակերպություն է, ապա անկախ սույն հոդվածի 2-րդ կետից՝ կազմակերպության (կազմակերպությունների) կողմից:


Հոդված 12 . Գույքահարկի ճշտված հաշվարկները
 

Մինչև հարկային մարմինների կողմից գույքահարկ վճարողների մոտ ստուգումների իրականացումը, գույքահարկ վճարողների կողմից նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների գույքահարկի հաշվարկներում սխալներն ինքուրույն  հայտնաբերելու դեպքում գույքահարկ վճարողը կարող է ներկայացնել գույքահարկի ճշտված հաշվարկ (հաշվարկներ),  որից ելնելով՝ հաշվառող մարմինը կատարում է հարկային պարտավորությունների  վերահաշվարկ:

 

Հոդված 13. Գույքահարկի վճարման կարգը և ժամկետները
 

1. Կազմակերպությունները  գույքահարկի հաշվարկված գումարները սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում  յուրաքանչյուր եռամսյակ՝ մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը ներառյալ:

2. Ֆիզիկական անձինք գույքահարկի տարեկան գումարը սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճարում մինչև հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքի:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և համամասնությամբ գույքահարկի գումարը վճարվում է՝

1) համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շինությունների  համար՝ հարկվող օբյեկտի  գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող շինությունների համար՝ Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության պետական բյուջե.

2) հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի համար՝ գույքահարկ վճարող կազմակերպության գտնվելու (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե: Փոխադրամիջոցի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձը գույքահարկը վճարում է իր հաշվառման (գրանցման) վայրի համայնքի բյուջե: Նշված հաշվառման (գրանցման) բացակայության դեպքում գույքահարկի գումարը վճարում է իր հիմնական բնակության վայրի համայնքի բյուջե: Եթե ֆիզիկական անձի հիմնական բնակության վայրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս է,  ապա  գույքահարկի գումարը վճարվում է փոխադրամիջոցի հիմնական գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե:

4.   Ֆիզիկական անձինք տարեկան տեխնիկական զննության ենթակա փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարում են մինչև փոխադրամիջոցների՝ տվյալ տարվա տեխնիկական զննության ներկայացնելը:

Փոխադրամիջոցների գծով հարկային պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ փոխադրամիջոցների տեխնիկական զննություն իրականացնող մարմիններ ներկայացվող տեղեկանքը գույքահարկ վճարողին տրամադրվում է հաշվառող մարմինը:

 

Հոդված 14. Տեղեկությունների տրամադրումը և գույքահարկի հավաքումը
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  սահմանած կարգով՝

1) գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունների ու դրանց գնահատու-թյունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները գույքի նշված տեսակների պետական գրանցումը (հաշվառումը) իրականացնող լիազոր մարմինները ներկայացնում են հաշվառող մարմին.

2) հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմինները գույքահարկի գծով պարտավորությունների հաշվարկման, գույքահարկի գումարների գանձման և վճարումների հաշվառման նպատակով միմյանց ներկայացնում են անհրաժեշտ տեղեկություններ.

3) տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ընթացիկ հաշվառման անհրաժեշտ տեղեկություններ են ներկայացնում անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմիններ:

2. Գույքահարկ վճարողները գույքահարկի հաշվարկման նպատակով օրենքով սահմանված կարգով կարող են անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված լիազոր մարմիններից:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպես պետության պատվիրակած լիազորություն, իրականացնում են գույքահարկի գանձումը:

 

ԳԼՈՒԽ 4

ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 15. Գույքահարկի գծով արտոնությունները
 

1.Գույքահարկից ազատվում են՝

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ գծային

ինժեներատրանսպորտային շինությունները, եթե դրանցից օգտվելու համար վճար չի գանձվում.

2) ջրամբարները.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական սեփականություն հանդիսացող պատմամշակութային նշանակության հարկվող օբյեկտ համարվող շինությունները՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկին համապատասխան.

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողու-թյունների ընթացքում զոհված (մահացած), ծառայողական պարտականությունները կատարելիս անհայտ կորած և օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձանց (կամ ընտանիքի անդամներին) պատկանող գույքը՝ մինչև այդ անձանց զավակներից մեկի 18 տարին լրանալը:

2. Ծառայության ընթացքում գույքահարկից ազատվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի, ինչպես նաև  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  միջազգային պայմանագրերով դաշնակից երկրների  զինված ուժերում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձինք՝

1) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյեկտի մասով.

2) ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյեկտի դեպքում՝ հարկվող օբյեկտի իրենց բաժնի մասով.

3) ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքահարկով հարկվող օբյկետի մասով, եթե մյուս համասեփականատերերն անչափահաս կամ անաշխատունակ անձինք են:

   Սույն մասով սահմանված արտոնությունը վերապահվում է, եթե հարկվող օբյեկտ համարվող գույքը ծառայության ընթացքում չի հանձնվել վարձակալության կամ հավատարմագրային կառավարման:

 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  սահմանած կարգով համայնքի ավագանին կարող է սահմանել  գույքահարկի գծով արտոնություններ:

    Համայնքի ավագանու  սահմանած արտոնության գումարը չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա համար գույքահարկի գծով համայնքի բյուջեում հաստատված եկամուտների 10 տոկոսը:

    Համայնքի ավագանու կողմից գույքահարկի գծով սահմանված արտոնությունների գումարի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից համայնքի բյուջեին լրացուցիչ դոտացիաներ չեն տրամադրվում:

 4. Օրենքով կարող են սահմանվել գույքահարկի գծով այլ արտոնություններ:

 
Հոդված 16. Հաշվետու տարվա ընթացքում գույքահարկի արտոնության առաջանալը կամ դադարելը
 

1. Հաշվետու տարվա ընթացքում արտոնություն ունեցող գույքահարկ վճարողը գույքահարկը վճարելուց ազատվում է այն ամսվա 1-ից, երբ առաջացել է արտոնության իրավունքը:

2. Հաշվետու տարվա ընթացքում գույքահարկի արտոնությունը դադարելու դեպքում գույքահարկը հաշվարկվում է արտոնության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

 

ԳԼՈՒԽ  5

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 17. Սույն օրենքը խախտելու համար պատասխանատվությունը
 

1. Սույն օրենքը խախտելու համար գույքահարկ վճարողները, ինչպես նաև գույքահարկի հաշվարկման համար ոչ ճիշտ տեղեկություններ տրամադրած լիազոր, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու դրանց պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Գույքահարկ վճարող կազմակերպության  կողմից հարկման բազան թաքցնելը կամ պակաս ցույց տալն առաջացնում է հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

3.Սույն օրենքի 9-րդ  կամ 11-րդ հոդվածների պահանջները խախտելու դեպքում կազմակերպություններից գանձվում է տուգանք՝ կազմակերպությունների համար սույն օրենքով սահմանված հաշվարկների ներկայացման ժամկետին հաջորդող յուրաքանչյուր 15 օրվա համար համապատասխան բյուջե չվճարված գույքահարկի գումարի հինգ տոկոսի չափով, բայց ոչ ավել գույքահարկի  ընդհանուր  գումարից:

 

Հոդված 18. Օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերը 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում սույն օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերն ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչությունը՝ համաձայնեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ, իսկ սույն օրենքի հավելվածի վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերը՝ անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմինը՝ համաձայնեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանասների և էկոնոմիկայի նախարարության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության հետ:

 

ԳԼՈՒԽ  6

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 19. Ժամկետային արտոնությունների գործողությունը
 

Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը «Գույքահարկի մասին» 1999 թվականի մարտի 29-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ՀՕ-54 օրենքի 10-րդ հոդվածի վերջին պարբերությամբ սահմանված ժամկետային արտոնությունները շարունակում են գործել մինչև դրանց ժամկետի ավարտը:


Հոդված 20. Օրենքի  ուժի մեջ մտնելը
 

1.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2004 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Գույքահարկի մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 29-ի ՀՕ-54 օրենքը:

 
Հոդված 21. Շինությունների հարկման բազայի  գնահատումը
 

  Սույն օրենքի բաղկացուցիչ  մասը կազմող հավելվածով սահմանված գնահատման կարգով՝

1) բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների հարկման բազայի գնահատումը կատարվում է 2004 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

2) նոր  կառուցված  բնակելի շինությունների,  բազմաբնակարան  բնակելի  շենքերի  ոչ  բնակելի  տարածքների, ինչպես  նաև  սույն օրենքի 4-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  8-րդ  կետում  նշված  շինություններից  բնակելի  շինությունների  հարկման բազայի  գնահատումը  կատարվում է  2004 թվականի  հունվարի  1-ից  սկսված:


Հոդված 22. Շինությունների 2004 թվականի  գույքահարկը
 

1. Ֆիզիկական անձանց պատկանող հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների 2004 թվականի գույքահարկը վճարվում են այդ շինություների 2003 թվականի համար հաշվարկված գույքահարկի համապատասխան գումարների չափով:

Ֆիզիկական  անձանց  պատկանող, սույն օրենքի 4-րդ հոդվածում նշված հարկվող օբյեկտ համարվող մնացած  շինությունների 2004 թվականի գույքահարկը հաշվարկվում  և  վճարվում է մինչև  սույն օրենքն  ուժի  մեջ  մտնելը  շինությունների  համար  գործող   գնահատման  կարգով  գնահատված  արժեքներից, իսկ սույն օրենքի  21-րդ  հոդվածի 2-րդ կետում նշված  շինությունների  համար՝ սույն  օրենքի  բաղկացուցիչ  մասը  կազմող  հավելվածով   գնահատված  արժեքներից, սույն  օրենքի 6-րդ  հոդվածի 2-րդ  և  3-րդ  կետերով  սահմանված տարեկան դրույքաչափերով:

 2. Կազմակերպություններին պատկանող շինությունների գույքահարկը հաշվարկում է հաշվեկշիռներում (հաշվետվություններում) արժեքային արտահայտությամբ հաշվառված շինություների մնացորդային արժեքից, բայց ոչ պակաս դրանց սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքի քսան տոկոսից: Ընդ որում՝

1) հասարակական և արտադրական նշանակության շինություների 2004 թվականի գույքահարկը հաշվարկում են 0.6 տոկոս տարեկան դրույքաչափով.

2) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածում նշված հարկվող օբյեկտ համարվող մնացած  շինությունների 2004 թվականի գույքահարկը հաշվարկում է  սույն  օրենքի  6-րդ  հոդվածի 2-րդ  և  3-րդ  կետերով  սահմանված  տարերկան  դրույքաչափերով:


Հոդված 23. Գույքահարկ վճարողներին հաշվառող մարմինները
 

Սույն օրենքի  իմաստով՝ գույքահարկ վճարողներին  հաշվառող մարմիններ  են համարվում՝

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինները՝ մինչև 2005 թվականի հունվարի 1-ը,

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանարպետության տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ 2005 թվականի հունվարի 1-ից սկսած:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից գույքահարկ վճարողների հաշվառման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը£

 

 

 

      Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

      Նախագահ՝                                                                    Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

23 դեկտեմբերի 2003թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-72

 

 

Հավելված «Գույքահարկի մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐ

1.ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

            1.1.Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

Ա=Ամ x Մ x Գգ x Գծ x Գբ x Գհ x Գվ x Գմ x Գա

որտեղ՝

Ամ-ն՝  բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի արժեքն է՝ ըստ աղյասակ 1-ի,

Մ-ն՝  բնակարանի ընդհանուր մակերեսն է (ներքին չափերով), արտահայտված քառակուսի մետրերով,

Գգ -ն՝  տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցն է,

Գծ-ն՝   բնակարանի  ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցն է,

Գբ-ն՝   բնակարանի բարձրության  (ներքին  չափերով) հետ կապված գործակիցն է,

Գհ-ն՝  բնակարանի հարկի  հետ կապված գործակիցն է,

Գվ –ն՝  շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն  է,

Գմ –ն՝  շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցն է,

Գա -ն՝   շինության  ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն  է:

            1.2.Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների գնահատման նպատակով.

ա) բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի արժեքները  (Ամ) սահմանվում են՝

 

                                                                                          Աղյուսակ  1

Երկաթբետոնյա շինությունների համար

230.000 դրամ

Քարե շինությունների համար

255.000 դրամ

բ) տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները (Գգ) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, հետևյալ շրջանակներում՝

Շրջան (Ստեփանակերտ քաղաք)

նվազագույնը

առավելագույնը

Ստեփանակերտ քաղաք

0.1

0.8

Ասկերան,  Մարտունի

0.05

0.13

Մարտակերտ, Հադրութ, Շուշի 

0.03

0.1

Քաշաթաղ, Շահումյան

0.02

0.05

 

գ) բնակարանի  ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը (Գծ) սահմանվում է.

երկաթբետոնից  ծածկերի համար                                                                              1.0

փայտից  ծածկերի համար                                                                                         0.9

դ) բնակարանի բարձրության (ներքին  չափերով) հետ կապված գործակիցը (Գբ) սահմանվում է.

մինչև 2.7 մետր բարձրություն ունեցող հարկերի համար                                           0.9

2.7 մետրից մինչև 3.0 մետր բարձրություն ունեցող հարկերի համար                        1.0

3.0 մետր և ավելի բարձրություն ունեցող հարկերի համար                            1.1

            ե) բնակարանի հարկի հետ կապված գործակիցը (Գհ) սահմանվում է.

առաջին հարկի համար                                                                                              0.95

երկրորդից հինգերորդ հարկերի համար                                                                      1.0

վեցերորդից իններորդ հարկերի համար                                                                      0.9

տասներորդ և ավելի բարձր հարկերի համար                                                 0.8

վերջին հարկի համար՝ լրացուցիչ                                                                              0.95

նկուղային հարկի համար                                                                                           0.5

կիսանկուղային հարկի համար                                                                                   0.65

ձեղնահարկի /տանիքային հարկի/ համար                                                                 0.7

զ) շինության  վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գվ) սահմանվում է.

0 կարգի վնասվածության շինության համար                                                 1.0

1-ին և 2-րդ կարգի վնասվածության շինության համար                                            0.95

3-րդ կարգի վնասվածության շինության համար                                                       0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինության համար                                                       0.0

է) շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցը (Գմ) սահմանվում է.

մինչև  6 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                              1.0

7-ից 9 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                 0.94

10-ից 12 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.91

13-ից 15 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.88

16-ից 18 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.85

19-ից 21 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.82

22-ից 24 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.79

25-ից 27 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.76

28-ից 30 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.73

31-ից 40 շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                           0.70

41 տարի և ավելի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար               0.60

ը) բնակարանի ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գա) սահմանվում է.

մինչև 50 տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար                   0.5

50-ից 80 տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար                   0.7

80 տոկոս ավելի ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար       1.0:

 

2.ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԱՅԳԵՏՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՑ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2.1 Անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից օժանդակ շինությունների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ա=[(Ա1 + Ա2 ….+ Աո) + (Աբ x Մբ x Գմ )(Ապ x Ծպ x Գմ ) ] x Գգ

որտեղ՝

Ա1 2 ,…. Աո–ն՝ 1-ին , 2-րդ և հաջորդ  հարկերի (այդ թվում՝ նկուղի, կիսանկուղի, ձեղնահարկի) արժեքներն են, որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

 

Աո= Աշ  x Ծշ x Գհ x Գծ x Գմ x  Գտ x Գն x  Գահ x  Գվ x  Գա

որտեղ՝

Ա2 –ն՝ անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից, օժանդակ շինությունների (բացառությամբ պարիսպների և բաց պատշգամբների) ծավալի (ներքին չափերով) մեկ խորանարդ մետրի արժեքն է ըստ աղյուսակ  2-ի,

 Ծ2 –ն՝ անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից օժանդակ շինությունների (բացառությամբ պարիսպների և բաց պատշգամբների) ծավալը (ներքին չափերով)՝ արտահայտված  խորանարդ մետրերով, Գվ xա

որտեղ՝

Ա2

 2

Աբ -ն՝ անհատական բնակելի տների, այգետնակների բաց պատշգամբների մակերեսի (ներքին չափերով) մեկ քառակուսի մետրի արժեքն է,   

Մբ -ն՝  անհատական բնակելի տների, այգետնակների բաց պատշգամբների մակերեսը՝  (ներքին  չափերով)՝ արտահայտված քառակուսի մետրերով,

Ապ –ն՝ անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից պարիսպների մեկ խորանարդ մետր ծավալի արժեքն  է,

Ծպ –ն՝ անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից պարիսպների ծավալն է՝ արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Գգ - ն՝ տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցն է,

Գհ –ն՝  շինության հարկայնության հետ կապված գործակիցն է,

Գծ - ն՝ շինության ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցն է,

Գմ –ն՝ շինության մաշվածությունը  (շահագործման տևողությունը) բնութագրող  գործակիցն է,

Գտ –ն՝ շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցն է,

Գն –ն՝ շինության օգտագործման նշանակության հետ կապված գործակիցն է,

Գահ –ն՝  շինության արտաքին հարդարման հետ կապված գործակիցն է,

Գվ – ն՝ շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,

Գա - ն՝ շինության ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է:

            2.2.Անհատական բնակելի տների, այգետնակների և դրանց կից օժանդակ շինությունների գնահատման նպատակով՝

ա) շինության (բացառությամբ պարիսպների և բաց պատշգամբների) ծավալի (ներքին  չափերով) մեկ խորանարդ մետրի արժեքը   (Աշ) սահմանվում է.

Աղյուսակ  2

Բազալտից շինությունների համար

95000 դրամ

Տուֆից շինությունների համար

85000 դրամ

Երկաթբետոնից  շինությունների համար

65000 դրամ

Աղյուսից  կամ  սնամեջ  մանր  բլոկներից շինությունների համար

45000 դրամ

Փայտից շինությունների համար

50000 դրամ

Խամ քարից, կոպտատաշ քարից (այլ տեսակի  քարից) շինությունների համար

40000 դրամ

 բ) անհատական բնակելի տների, այգետնակների բաց պատշգամբների մակերեսի (ներքին  չափերով) մեկ քառակուսի մետրի արժեքը (Աբ) սահմանվում է 5000 դրամ:

գ) անհատական բնակելի տներին, այգետնակներին կից պարիսպների մեկ խորանարդ  մետր ծավալի արժեքը (Ապ) սահմանվում է.

Բազալտից պարսպի համար

20000 դրամ

Տուֆից պարսպի համար

18000 դրամ

Երկաթբետոնից պարսպի համար

15000 դրամ

դ) տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցը (Գգ) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, հետևյալ շրջանակներում՝

 

Շրջան (Ստեփանակերտ քաղաք)

նվազագույնը

առավելագույնը

Ստեփանակերտ քաղաք

0.1

0.8

Ասկերան,  Մարտունի

0.05

0.13

Մարտակերտ, Հադրութ, Շուշի 

0.03

0.1

Քաշաթաղ, Շահումյան

0.02

0.05

 

ե) շինության հարկայնության հետ կապված գործակիցը (Գհ) սահմանվում է.

առաջին և հաջորդ հարկերի համար                                                               1.0

կիսանկուղային հարկերի համար                                                                               0.65

նկուղային հարկերի  համար                                                                                      0.5

ձեղնահարկի /տանիքային հարկի/ համար                                                                 0.7

զ) շինության ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը  (Գծ)  սահմանվում է.

երկաթբետոնից  ծածկերի համար                                                                              1.0

փայտից ծածկերի համար                                                                                          0.9

է) շինության մաշվածության (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցը (Գմ) սահմանվում է.

մինչև  6 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                   1.0

7-ից 9  տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                     0.94

10-ից 12 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.91

13ից 15 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                   0.88

16-ից 18 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.85    

19-ից 21 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.82

22-ից 24 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.79 

25-ից 27 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.76

28-ից 30 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար      0.73

31 –ից 40 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար    0.70

41 տարի և ավելի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար   0.60    

ը) շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցը (Գտ) սահմանվում է՝

կղմինդրից տանիքի համար                                                                                       1.05

թիթեղից տանիքի համար                                                                                          1.0

թղթաքարից /շիֆերից/ տանիքի համար                                                                    0.9

այլ նյութից տանիքի համար                                                                                      0.85.

թ) շինության օգտագործման նշանակության հետ կապված գործակիցը (Գն) սահմանվում է.

բնակելի շենքի և այգետնակի /ամառանոցի/ համար                                      1.0

բնակելի շենքին և այգետնակին կից օժանդակ շինությունների համար                      0.5:     

ժ) շինության արտաքին հարդարման հետ կապված  գործակիցը (Գահ) սահմանվում է.

արտաքին հարդարում չունեցող շինությունների համար                                           1.0

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր սրբատաշ

ճակատի  համար                                                                                                       1.05

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր երեսպատված

ճակատի համար                                                                                                        1.025

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր սվաղած

ճակատի համար                                                                                                        1.01.

ժա) վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գվ) սահմանվում է.

0 կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                     1.0

1-ին և 2-րդ վնասվածության շինությունների համար                                    0.95

3-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                    0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                    0.0:

ժբ) ավարտվածության աստի ճանը բնութագրող գործակիցը  (Գա) սահմանվում է՝

մինչև 50 տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար                   0.5

50-ից 80 տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար                   0.7

80 տոկոս և ավելի ավարտվածության աստիճան ունեցող շինությունների համար    1.0:

           

3.ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՆԳՆԱԾ ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

            3.1. Առանձին կանգնած հասարակական նշանակության շինությունների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

Ա = [(Ա1 + Ա2 ….+ Աո) x Գշծ  +  (Ապ x Ծպ x Գմ )] x Գգ

որտեղ՝

1 + Ա2 ….+ Աո) –ն՝  առաջին և հաջորդ հարկերի, (այդ թվում՝ նկուղի, կիսանկուղի, տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի) արժեքն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

Աո= Աշ  x Ծշ x Գհ x Գմ x Գվ x  Գտ x Գծ x Գա x Գահ x  Գն

որտեղ՝

Աշ –ն՝ շինությունների ծավալի (ներքին չափերով) մեկ խորանարդ մետրի  արժեքն է  ըստ  աղյուսակ 3-ի,

Ծշ –ն՝ շինությունների ծավալն է (ներքին  չափերով), արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Ապ –ն՝ շինություններին կից պարիսպների ծավալի մեկ խորանարդ մետրի  արժեքն է,

Ծպ – ն՝ շինություններին  կից պարիսպների ծավալն է՝ արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Գգ -ն՝ շինությունների տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցն է, 

Գհ  -ն՝  շինության հարկայնության հետ կապված գործակիցն է,

Գմ  -ն՝  շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը)  բնութագրող գործակիցն է, 

Գվ – ն՝ շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,     

Գտ – ն՝ շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցն է,

Գծ –ն՝ շինության ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցն է,

Գա - ն՝ շինության ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,

Գահ  - ն՝ շինության արտաքին հարդարման հետ կապված գործակիցն է,

Գն –ն՝  շինության օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցն է,

Գշծ –ն՝ շինության ծավալի (ներքին չափերով) մեծության հետ կապված լրացուցիչ գործակիցն է:

            3.2. Առանձին կանգնած հասարակական նշանակության շինությունների գնահատման նպատակով՝

ա) շինության (բացառությամբ պարիսպների) ծավալի (ներքին  չափերով) մեկ խորանարդ մետրի արժեքը (Աշ) սահմանվում է՝

Աղյուսակ  3

Բազալտից շինության համար                                                                                     147000 դրամ

Տուֆից շինության համար                                                                                            127000 դրամ

Երկաթբետոնից  շինության համար                                                                             100000 դրամ

Փայտից շինության համար                                                                                           84000 դրամ

Խամ քարից, կոպտատաշ քարից (անկախ քարի տեսակից)  շինության համար            90000 դրամ

Աղյուսից կամ սնամեջ մանր բլոկներից շինության համար                                71000 դրամ

Մետաղյա շինության համար                                                                                        100000 դրամ,

բ) շինություններին կից պարիսպների ծավալի մեկ խորանարդ մետրի արժեքը (Ապ) սահմանվում է.

բազալտից պարիսպի համար                                                                        25000դրամ տուֆից պարիսպի համար                                                                                              22000 դրամ

երկաթբետոնից պարիսպի համար                                                                             18000 դրամ,               գ) տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները (Գ 84000 դրամ

Խամ քարից, կոպտատաշ քարից (անկախ քարի տեսակից)

Աղյուսից կամ սնամեջ մանր բլոկներից շինության համար 

Մետաղյա շինության համար 

բ) շինություններին կից պարիսպների ծավալի մեկ խորանարդ մետրի արժեքը (Ապ) սահմանվում է.

բազալտից պարիսպի համար  

երկաթբետոնից պարիսպի համար գ) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, հետևյալ շրջանակներում՝

գ) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, հետևյալ շրջանակներում՝

 

Շրջան (Ստեփանակերտ քաղաք)

նվազագույնը

առավելագույնը

Ստեփանակերտ քաղաք

0.1

0.8

Ասկերան,  Մարտունի

0.05

0.13

Մարտակերտ, Հադրութ, Շուշի 

0.03

0.1

Քաշաթաղ, Շահումյան

0.02

0.05

 

դ) հարկայնության հետ կապված գործակիցը (Գհ) սահմանվում է՝

առաջին  հարկի համար                                                                                                         1.0

երկրորդ և հաջորդ հարկերի համար                                                                           0.9

կիսանկուղային հարկերի համար                                                                                           0.65

նկուղային հարկերի  համար                                                                                                  0.5

ձեղնահարկի և տեխնիկական հարկերի համար                                                                     0.7

ե) շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցը (Գմ) սահմանվում է.

մինև 6 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                 1.0

7-ից 9  տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                 0.94

10-ից 12 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.91

13ից 15 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                               0.88

16-ից 18 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.85    

19-ից 21 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.82

22-ից 24 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.79 

25-ից 27 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինութան համար                              0.76

28-ից 30 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.73

21-ից 40 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.70

41 տարի և ավելի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար              0.60.

զ) շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գվ) սահմանվում է՝

0 կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                                 1.0

1-ին և 2-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                     0.95

3-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.0:

է) շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցը (Գտ) սահմանվում է՝

կղմինդրից տանիքի համար                                                                                                   1.05

թիթեղից տանիքի համար                                                                                                      1.0

թերթաքարից /շիֆեր/ տանիքի համար                                                                                  0.9

այլ նյութից տանիքի համար                                                                                                 0.85.

ը) ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը  (Գծ)  սահմանվում է.

երկաթբետոնից ծածկի համար                                                                                              1.0

փայտից ծածկի համար                                                                                                         0.9.

 թ) ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը  (Գա) սահմանվում է՝

մինև 50 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար                         0.5

50-ից 80 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար                                   0.7

80 տոկոս ավարտվածություն  ունեցող շինությունների համար                                            1.0.

ժ) արտաքին հարդարման հետ կապված  գործակիցը (Գահ) սահմանվում է՝

արտաքին հարդարում չունեցող շինությունների համար                                                       1.0.

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր սրբատաշ     0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար

է) շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցը (Գտ) սահմանվում է՝

կղմինդրից տանիքի համար 

թիթեղից տանիքի համար 

թերթաքարից /շիֆեր/ տանիքի համար 

այլ նյութից տանիքի համար 

ը) ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը ծ

երկաթբետոնից ծածկի համար  

փայտից ծածկի համար 

 ա) սահմանվում է՝

մինև 50 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար  

50-ից 80 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար  

80 տոկոս ավարտվածություն 

ժ) արտաքին հարդարման հետ կապված ահ) սահմանվում է՝

արտաքին հարդարում չունեցող շինությունների համար 

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր սրբատաշ  

ճակատի համար                                                                                                                   1.05

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր երեսպատված

ճակատի համար                                                                                                                   1.025

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների յուրաքանչյուր ապակյա 

ճակատի համար                                                                                                                   1.05

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների

յուրաքանչյուր սվաղած ճակատի համար                                                                              1.01

(շինության ճակատը համարվում է ապակյա, եթե շինության ճակատամասի ընդհանուր մակերեսի 50 տոկոսից ավելին ապակյա է).                                                                                      

ժա) շինության օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցը (Գն) սահմանվում է.

- գիտական, կրթական  և  ուսումնական  նպատակային  նշանակության  շինությունների  համար                                                                                                                         0.7

- Հասարակական  նշանակության  այլ շինությունների  համար                                            1.0

(գիտական, կրթական և  ուսումնական  նպատակային  նշանակության  շինությունների  ցանկը սահմանում է  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  կառավարությունը):

ժբ) ծավալի (ներքին չափերով) մեծության հետ կապված լրացուցիչ գործակիցը  (Գշծ) սահմանվում է.

մինչև 3000 խմ ծավալի դեպքում                                                                                         1.00

3001-ից մինչև 6000 խմ ծավալի դեպքում՝                                                                          0.95

6001 -ից մինչև 9000 խմ ծավալի դեպքում՝                                                                         0.90

9001 -ից մինչև 12000 խմ ծավալի դեպքում՝                                                           0.85

12001 խմ և ավելի ծավալի դեպքում՝                                                                                   0.80

Ծավալի (ներքին չափերով) մեծության հետ կապված լրացուցիչ գործակիցը (Գշծ) կիրառվում է  բոլոր  հարկերում առկա ծավալների (ներքին չափերով) գումարային մեծության նկատմամբ:

 

4.ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՆԳՆԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

            4.1. Առանձին կանգնած արտադրական նշանակության շինությունների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ա = [(Ա1 + Ա2+….+ Աո) x Գշծ  +  (Ապ x Ծպ x Գմ )] x Գգ

որտեղ՝

1 + Ա2+….+ Աո) –ն՝ արտադրական նշանակության (արտադրական, վարչական, պահեստային և այլ արտադրական և ոչ արտադրական նշանակություն ունեցող) շինությունների արժեքն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

Աո= Աշ  x Ծշ  x Գմ x Գվ x  Գտ x Գծ x Գհ x Գա x   Գն

որտեղ՝

Աշ –ն՝ արտադրական նշանակության (արտադրական, վարչական, պահեստային և այլ արտադրական և ոչ արտադրական նշանակություն ունեցող) շինությունների ծավալի (ներքին չափերով) մեկ խորանարդ մետրի արժեքն է  ըստ  աղյուսակ  4-ի,

Ծշ –ն՝ արտադրական նշանակության (արտադրական, վարչական, պահեստային և այլ արտադրական և ոչ արտադրական նշանակություն ունեցող) շինությունների ծավալն է (ներքին  չափերով), արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Ապ –ն՝ արտադրական նշանակության շինություններին կից պարիսպների ծավալի մեկ խորանարդ մետրի արժեքն է,

Ծպ –ն՝  արտադրական նշանակության շինություններին կից պարիսպների ծավալը, արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Գգ -ն՝ տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցն է,

Գմ  - ն՝ շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը)  բնութագրող գործակիցն է,

Գվ – ն՝ շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,    

Գտ – ն՝ շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցն է,

Գծ –ն՝ շինության ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցն  է,

Գհ – ն՝ շինության հարկայնության հետ կապված գործակիցն է,

Գա - ն՝ շինության ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,

Գն –ն՝  շինության օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցն է,

Գշծ –ն՝ շինության ծավալի մեծության հետ կապված լրացուցիչ գործակիցն է:

            4.2.Առանձին կանգնած արտադրական նշանակության շինությունների և դրանց կից պարիսպների գնահատման նպատակով.

ա) շինության (բացառությամբ պարիսպների) ծավալի (ներքին չափերով) մեկ խորանարդ մետրի արժեքը (Աշ) սահմանվում է.

Աղյուսակ 4

Քարից, երկաթբետոնից շինությունների համար                                                        22000 դրամ

Փայտյա շինությունների համար                                                                                15000 դրամ

Մետաղյա շինության համար         դրամ

           

բ) շինություններին կից պարիսպների ծավալի մեկ խորանարդ մետրի արժեքը (Ապ) սահմանվում է.

բազալտից պարիսպ                                                                                                 10000դրամ տուֆից պարիսպ                                                                                               9000 դրամ

բետոնից պարիսպ                             ter">0.8

align="center">0.03

0.1

Քաշաթաղ, Շահումյան

0.02

0.05

 դ) շինության մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցը (Գմ) սահմանվում է.

մինև 6 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                1.0

7-ից 9  տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                 0.94

10-ից 12 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.91

13-ից 15 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.88

16-ից 18 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.85    

19-ից 21 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.82

22-ից 24 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.79 

25-ից 27 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.76

28-ից 30 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                 0.73

31-ից 40 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.70

41 տարի և ավելի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար              0.60:

ե) շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը  (Գվ)  սահմանվում է՝

0 կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                                 1.0

1-ին և 2-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                     0.95

3-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.0.

զ) շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցը (Գտ) սահմանվում է՝

կղմինդրից տանիքի համար                                                                                                   1.05

թիթեղից տանիքի համար                                                                                                      1.0

թերթաքարից /շիֆեր/ տանիքի համար                                                                                  0.9

այլ նյութից  տանիքի համար                                                                                     0.85.

է) շինության ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը  (Գծ)  սահմանվում է.

երկաթբետոնից ծածկի համար                                                                                              1.0

փայտից ծածկի համար                                                                                                         0.9.

ը) շինության հարկայնության հետ կապված գործակիցը (Գհ) սահմանվում է.

առաջին հարկի համար                                                                                                          1.0

երկրորդ և հաջորդ հարկերի համար                                                                           0.9

կիսանկուղային հարկերի համար                                                                                           0.65

նկուղային հարկերի համար                                                                                                   0.5

ձեղնահարկի և տեխնիկական հարկերի համար                                                                     0.7.

թ) շինության ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը  (Գա) սահմանվում է.

մինև 50 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար                         0.5

50-ից 80 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար                                   0.7

80 տոկոս ավարտվածություն  ունեցող շինությունների համար                                            1.0.

  ժ) շինության օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցը (Գն) սահմանվում է.

արդյունաբերական նշանակության շինությունների համար                                       1.0

գյուղատնտեսական շինությունների համար                                                              0.6.

            (շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը.

ժա) շինության ծավալի մեծության հետ կապված լրացուցիչ գործակիցը  (Գշծ) սահմանվում է.

 մինչև 3000 խմ ծավալի դեպքում                                                                                        1.00

 3001-ից մինչև 6000 խմ ծավալի դեպքումէ                                                                        0.95

6001 -ից մինչև 9000 խմ ծավալի դեպքում՝                                                                         0.90

9001-ից մինչև 12000 խմ ծավալի դեպքում՝                                                                        0.85

12001 խմ և ավելի ծավալի դեպքում                                                                        0.80

Ծավալի (ներքին չափերի) մեծության հետ կապված լրրացուցիչ գործակիցը (Գշծ) կիրառվում է բոլոր հարկերում առկա ծավալների (ներքին չափերով) գումարային մեծության նկատմամբ:

  0.80

Ծավալի (ներքին չափերի) մեծության հետ կապված լրրացուցիչ գործակիցը (Գշծ) կիրառվում է բոլոր հարկերում առկա ծավալների (ներքին չափերով) գումարային մեծության նկատմամբ:

 

5. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

            5.1.Բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

  5.1.Բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների կադաստրային գնահատման արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ա = (Ա1 + Ա2 ….+ Աո)  x Գգ

որտեղ՝

1 + Ա2 ….+ Աո) –ն՝ առաջին և հաջորդ հարկերի, այդ թվում նկուղի, կիսանկուղի, տեխնիկական հարկի և ձեղնահարկի արժեքն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Աո= Աշ  x Ծշ  x Գհ x Գվ x  Գմ x Գա x Գծ x Գահ x   Գն

որտեղ՝

Աշ – ն՝ շինության տիպից կախված՝ (ներքին չափերով)մեկ խորանարդ մետրի բազային արժեքն է ըստ աղյուսակ 5-ի,

Ծշ – ն՝ գնահատվող օբյեկտի ծավալն է (ներքին չափերով)՝ արտահայտված խորանարդ մետրերով,

Գգ - ն՝ տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցն է,

Գհ – ն՝ օբյետի հարկայնության հետ կապված գործակիցն է,

Գվ – ն՝ օբյետի վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,    

Գմ  - ն՝ օբյեկտի մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը)  բնութագրող գործակիցն է,

Գա - ն՝ օբյեկտի ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցն է,

Գծ –ն՝ շինության միջհարկային ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցն է

Գահ – ն՝ օբյեկտի արտաքին հարդարման հետ կապված գործակիցն է,

Գն – ն՝ օբյեկտի օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցն է:

            5.2.Բազմաբնակարան բնակելի շենքում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների գնահատման նպատակով՝

ա) շինության ծավալի (ներքին չափերով) մեկ խորանարդ մետրի բազային արժեքը (Աշ) սահմանվում է՝

Քարե շինություններում տեղակայված օբյեկտների համար                           127000 դրամ

Երկաթբետոնյա շինություններում տեղակայված օբյեկտների համար                       100000 դրամ

 բ) տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականություն) գործակիցը (Գգ) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը հետևյալ շրջանակներում՝

 

Շրջան (Ստեփանակերտ քաղաք)

նվազագույնը

առավելագույնը

Ստեփանակերտ քաղաք

0.1

0.8

Ասկերան,  Մարտունի

0.05

0.13

Մարտակերտ, Հադրութ, Շուշի 

0.03

0.1

Քաշաթաղ, Շահումյան

0.02

0.05

 

գ) հարկայնության հետ կապված գործակիցը (Գհ) սահմանվում է.

առաջին  հարկի համար                                                                                                         1.0

երկրորդ և հաջորդ հարկերի համար                                                                           0.9

կիսանկուղային հարկերի համար                                                                                           0.65

նկուղային հարկերի  համար                                                                                                  0.5

ձեղնահարկի և տեխնիկական հարկերի համար                                                                     0.7

դ) վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գվ) սահմանվում է՝

0 կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                                 1.0

1-ին և 2-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                     0.95

3-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.5

4-րդ կարգի վնասվածության շինությունների համար                                                0.0:

ե) մաշվածությունը (շահագործման տևողությունը) բնութագրող գործակիցը (Գմ) սահմանվում է՝

մինչև 6 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                               1.0

7-ից 9 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                                 0.94

10-ից 12 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.91

13-ից 15 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.88

16-ից 18 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.85

19-ից 21 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.82

22-ից 24 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.79

25-ից 27 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.76

28-ից 30 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.73

31-ից 40 տարի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար                             0.70

41 տարի և ավելի շահագործման տևողություն ունեցող շինության համար              0.60.

զ) ավարտվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գա) սահմանվում է՝

մինչև 50 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար            0.5

50-ից 80 տոկոս ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար            0.7

80 տոկոս ավելի ավարտվածություն ունեցող շինությունների համար            1.0

է) միջհարկային ծածկի տեսակի հետ կապված գործակիցը  (Գծ)  սահմանվում է.

երկաթբետոնյա ծածկերի համար                                                                                           1.0

փայտյա ծածկերի  համար                                                                                                    0.9

ը) արտաքին հարդարման հետ կապված գործակիցը (Գահ) սահմանվում է՝

արտաքին հարդարում չունեցող շինությունների համար                                                       1.0

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների

յուրաքանչյուր սրբատաշ ճակատի համար                                                                           1.05

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների                                                                   

յուրաքանչյուր երեսապատված ճակատի  համար                                                                 1.025

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների                                                                   

յուրաքանչյուր ապակյա  ճակատի համար                                                                            1.05

արտաքին հարդարում ունեցող շինությունների                                                                   

յուրաքանչյուր սվաղած ճակատի համար                                                                              1.01

(շինության ճակատը համարվում է ապակյա, եթե շինության ճակատամասի ընդհանուր մակերեսի 50 տոկոսից ավելին ապակյա է).

 թ) շինության օգտագործման նպատակային նշանակության հետ կապված գործակիցը (Գն) սահմանվում է՝

- գիտական, կրթական և ուսումնական նպատակային նշանակության

շինությունների համար                                                                                                         0.7

- հասարակական և արտադրական նշանակության այլ

շինություններրի համար                                                                                                        1.0

(գիտական, կրթական և ուսումնական նպատակային նշանակության շինությունների ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը):

 

6.Եզրափակիչ դրույթներ

 

            6.1. Շինությունների գնահատումը յուրաքանչյուր միավորի (հարկի) համար կատարվում է առանձին:

6.2.Ավտոտնակները գնահատվում են անհատական բնակելի շենքերին կից օժանդակ շինությունների գնահատման կարգով: Մետաղական շինությունների գնահատման համար որպես ելակետային ցուցանիշ է ընտրվում տուֆից շինության միավորի արժեքը:

6.3. Բացօթյա ծածկերի գնահատման համար որպես ելակետային ցուցանիշ ընտրվում է բաց պատգշգամբների մակերեսի (ներքին չափերով) մեկ քառակուսի մետրի արժեքը:

6.4. Շինության տանիքի նյութի հետ կապված գործակիցը (Գտ) կիրառվում է շինության վերջին հարկի գնահատման համար:

6.5. Շինության վնասվածության աստիճանը բնութագրող գործակիցը (Գվ) կիրառվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված տեխնիկական եզրակացության դեպքում:

6.6. Առանձին կանգնած արտադրական նշանակության հիմնական շինություններին կից (անգարների, հովացուցիչների, ջրավազաների, ջերմոցների, ծածկերի և այլ) շինությունները գնահատվում են առանձին կանգնած արտադրական և հասարակական նշանակության շինությունների գնահատման կարգով:

6.7. Առանձին կանգնած հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների գնահատման նպատակով, եթե շինության ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 3000 խմ-ը, կիրառվում են լրացուցիչ գործակիցներ (Գշծ):

6.8. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերում գտնվող ոչ բնակելի տարածքները (բացառությամբ բազմաբնակարան բնակելի շենքերում գտնվող հասարակական և արտադրական տարածքների) գնահատվում են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների գնահատման կարգով:

6.9. Սույն կարգով նշված տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները (Գգ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից Ստեփանակերտ քաղաքի համար սահմանվում են փողոցներով և այլ կողմնորոշիչներով:

6.10. Սույն կարգով նշված 4-րդ կարգի վնասվածության աստիճան ունեցող շինությունները չեն գնահատվում: