«Գովազդի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2013թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1996 թվականի մայիսի 22-ի ՀՕ-13 օրենքի 15-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17-րդ կետով.

«17. Մշակութային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը (գովազդատուները) թատերահամերգային, հանրային միջոցառումների, փառատոների, համերգային հյուրախաղերի գովազդում, հանրային տեղեկատվության բոլոր՝ հեռուստառադիո, էլեկտրոնային, տպագիր կամ արտաքին գովազդի միջոցներում պարտադիր տեղեկություններ պետք է նշեն գովազդատուի, ձեռնարկի բովանդակության կամ ժանրային տեսակի, հեղինակի, մասնակիցների, վայրի, ժամանակի, ինչպես նաև համերգային կատարումների ձայնային առանձնահատկությունների (կենդանի կատարում կամ որևէ տեսակի ձայնագրվածքի (ֆոնոգրամայի) օգտագործման մասին։

Կենդանի կատարման կամ ձայնագրվածքի մասին տեղեկատվության ծավալը, տարածքը կամ բովանդակությունը չպետք է լինեն գովազդի ողջ ծավալի, տարածքի կամ բովանդակության 7%-ից պակաս։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ̀                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

                                             

          
 

 

15 նոյեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-44-Ն