«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2014թ. սեպտեմբերի 18-ին

Հոդված 1. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-250 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ պարբերությունով.

«տրակտորային կցանքներ՝ անիվների վրա հարթակներ, որոնք նախատեսված են ծանր բեռների փոխադրման համար:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 4. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային

                   կցանքների պետական հաշվառման պայմանները, պետական     

                   միասնական համարանիշների տրամադրումը

 

  1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շահագործվող գործարանային արտադրության կամ ինքնաշեն գյուղատնտեսական տեխնիկան և տրակտորային կցանքներն ենթակա են պարտադիր պետական հաշվառման (այսուհետ` հաշվառում):
  2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների սեփականատերերը պարտավոր են տեխնիկան կամ կցանքները ձեռք բերելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով` 15-օրյա ժամկետում, դիմել գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությանը` այն հաշվառման վերցնելու համար:
  3. Հաշվառման ենթարկված գյուղատնտեսական յուրաքանչյուր տեխնիկայի համար սեփականատիրոջը տրվում է պետական համարանիշ (բացառությամբ ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների և սարքավորումների) և տեխնիկական վկայագիր, իսկ տրակտորային կցանքների համար` պետական համարանիշ և տեխնիկական կտրոն, որոնց ձևերը հաստատում է գյուղատնտեսության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմինը (այսուհետ` լիազորված մարմին):
  4. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի (բացառությամբ ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների և սարքավորումների) առանց տեխնիկական վկայագրի, պետական համարանիշի, իսկ տրակտորային կցանքների դեպքում՝ առանց տեխնիկական կտրոնի, պետական համարանիշի շահագործումն առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:»:

Հոդված 3. Օրենքի  5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 5. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային

                  Կցանքների հաշվառումը և հաշվառումից հանելը

 

  1. Գյուղատնտեսական տեխնիկան և տրակտորային կցանքները հաշվառելու համար սեփականատերը պարտավոր է գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսուչին ներկայացնել`

ա) դիմում.

բ) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.

գ) ինքնաշեն գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների հաշվառման դեպքում հիմնական հանգույցների (շարժիչի, ամրաշրջանակի) ձեռքբերման օրինականությունը հաստատող փաստաթղթեր.

դ) «բ» և «գ» կետերում նշված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ է համարվում դատարանի վճիռը կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նոտարի կողմից վավերացված` սեփականատիրոջ հայտարարությունը.

ե) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների հաշվառման համար օրենքով նախատեսված տուրքերի վճարումների անդորրագրերը.

զ) ‎ֆիզիկական անձը` անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական անձը` պետական գրանցման վկայագիր:

Տեխնիկական վկայագիրը և տեխնիկական կտրոնը ստորագրում և կնքում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը:

  1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի սեփականատիրոջը պատկանող հաշվառման վերցված գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեխնիկական վկայագրի, պետական համարանիշի (բացառությամբ ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների և սարքավորումների) և տրակտորային կցանքների սեփականատիրոջը պատկանող հաշվառման վերցված տրակտորային կցանքների տեխնիկական կտրոնի, պետական համարանիշի տվյալները գրառվում են գյուղատնտեսական տեխնիկայի հաշվառման գրքում: Հաշվառման գիրքը պահպանվում է 20 տարի` պետական կառավարման լիազորված մարմնում:
  2. Գյուղատնտեսական տեխնիկան և տրակտորային կցանքներն հաշվառումից հանվում են`

ա) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարեցման դեպքում.

բ) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների ոչնչացման դեպքում.

գ) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների խոտանման դեպքում:

Խոտան ճանաչելու չափանիշները սահմանում է լիազորված մարմինը:

  1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքի դադարեցման մասին տվյալները գրառվում են տեխնիկական վկայագրում, տրակտորային կցանքների դեպքում՝ տեխնիկական կտրոնում, իսկ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ոչնչացման և խոտանման դեպքում՝ տեխնիկական վկայագիրը և պետական համարանիշը, տրակտորային կցանքների դեպքում` տեխնիկական կտրոնը և պետական համարանիշը վերադարձվում են գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությանը, որի մասին համապատասխան գրառում է կատարվում գյուղատնտեսական տեխնիկայի հաշվառման գրքում:

Դիմումի ձևերը հաստատում է լիազորված մարմինը:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի՝

  • 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Որակավորման քննություններին թույլատրվում է մասնակցել 17 տարին լրացած անձանց:».

  • 6-րդ մասը «հիման վրա» բառերից հետո լրացնել «18 տարին լրացած» բառերով։

 

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

1) վերնագիրը «տեխնիկայի» բառից հետո լրացնել «և տրակտորային  կցանքների» բառերով.

2) 1-ին և 2-րդ մասերը «տեխնիկայի» բառից հետո լրացնել «և տրակտորային  կցանքների» բառերով։

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                         Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2014թ. հոկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-34-Ն