«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                                           հունիսի 30-ին

 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) N 1 հավելվածում՝

 

   1) «

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

        10.50

»

 

տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ տողեր.

 

   «

ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետ

10.50

 

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավար

10.00

».

 

2) հանել հետևյալ տողերը.

 

«

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ

10.00

 

 

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահ

10.00

 

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավար

8.80

 

 

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմի-տեի նախագահի տեղակալ

7.40

 

 

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.40

 

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.90

 

 

ԱՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկա-վար

8.80

».

 

  1. «

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

8.80

»

 

տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ տող.

 

«

ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ

8.80

».

 

  1. «ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ» բառերը փոխարինել «ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի  առաջին տեղակալ» բառերով.

 

5) «

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.80

»

 

 տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ տող.

 

«

ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալ

7.80

».

 

6) «

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ

7.40

»

 

տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ տող.

 

«

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալ

7.40

».

 

7) «ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավար-

ման մարմիններ» բաժնի «6.90» թիվը փոխարինել «7.40» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 2 հավելվածում՝

 

«

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

5.80

»

 

տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ տողեր.

 

«

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի խորհրդական

 

3.00

 

 

 

 

 

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի օգնական

2.40

»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

        2022 թ. հուլիսի 7

        Ստեփանակերտ

         ՀՕ-52-Ն