«Հանրային ծառայությունները եվ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

     Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                             հունիսի 30 -ին

 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-4 օրենքի (այսու-հետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային» բառերը փոխարինել «Ջրային» բառով, իսկ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքներով» բառերը՝ «օրենքներով» բառով:

 

         Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածում՝

         1) 2-րդ մասի վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

        «Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ՝ լիազորությունների ամբողջ ժամկետով, ինչպես նաև պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու կամ լիազո-րությունները վաղաժամկետ դադարելու պահից 5 տարվա ընթացքում, նշանակվել հանձնաժողովի անդամ:».

2) 5-րդ մասի «գ» կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական» բառերը փոխարինել «Քրեական» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագրում» բառերը փոխարինել «նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 15-րդ մասի, 18-րդ և 19.1-ին հոդվածներում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով» բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով:

 

Հոդված 5. Օրենքի տեքստում, բացառությամբ 21-րդ հոդվածի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

       2022 թ. հուլիսի 7

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-46-Ն