«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                            

           Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                         հունիսի 30-ին

 

 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  41-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ «թ1» կետ.

«թ1 սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված կարգով սուբսիդիար պատաս-խանատվություն կրող երաշխավոր պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում, այդ թվում՝ արգելանք տարածելու անհրաժեշտությունը դեռևս բացակայում է.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մաս.

«4.1. Կատարողական թերթով սուբսիդիար պատասխանատվություն կրող երաշ-խավոր պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում, այդ թվում՝ արգելանք կիրառվում է հիմնական պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելուց հետո՝ սույն հոդվա-ծով նախատեսված կարգով:

Կատարողական թերթով սուբսիդիար պատասխանատվություն կրող երաշխա-վոր պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածվում է, եթե առկա է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկը.

1) հիմնական պարտապանը ճանաչվել է սնանկ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ պարտավորության ապահովման համար առկա է գրավադրված գույք.

2) առկա է հարկադիր կատարողի որոշումը կատարողական վարույթն ավարտե-լու վերաբերյալ` հիմնական պարտապանի գույքի բացակայության կամ անբավարա-րության կամ հիմնական պարտապանի կամ նրա գույքի գտնվելու վայրը պարզելու անհնարինության հիմքով.

3) որպես ապահովում հիմնական պարտապանի գույքի վրա դրված արգելանք-ների պայմաններում ակնհայտ է, որ հիմնական պարտապանի գույքի արժեքն անբա-վարար է պահանջների բավարարման համար.

4) հիմնական պարտապանի գույքի տասնհինգերորդ հարկադիր աճուրդի ընթացքում գույքը չի վաճառվել, և վերջինս չունի բռնագանձման ենթակա այլ գույք.

5) կատարողական գործողությունների ընթացքում պարզվել է, որ հիմնական պարտապանի գույքի նկատմամբ առկա է այլ մարմինների կողմից կիրառված արգե-լանք (սահմանափակում).

6) նույն կատարողական թերթի հիման վրա հարուցված հիմնական պարտապանի վերաբերյալ կատարողական վարույթն ավարտվել է սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետի հիմքով.

7) սնանկության վարույթի շրջանակներում կամ արտադատական կարգով հիմնական պարտապանի պարտավորությունների համար գրավադրված գույքն իրաց-նելուց ստացված գումարը կամ գրավառուին կամ նրա նշած անձին ի սեփականություն անցած գույքի արժեքը բավարար չէ հիմնական պարտապանի պարտավորությունների կատարման համար:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

       2022 թ. հուլիսի 7

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-45-Ն