Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

  Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                            հունիսի 30-ին

 

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք)  79-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ 1.1-ին մասով.

«1.1. Երաշխավորի նկատմամբ հայցապահանջները ներկայացվում են պարտա-պանի դեմ հայցի շրջանակներում մեկ վարույթում, բացառությամբ հիմնական պար-տապանի սնանկ ճանաչված լինելու դեպքի:»:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետ.

«9) հայցադիմումը ներկայացվել է սույն օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի պահանջների խախտմամբ:»:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«1) յուրաքանչյուր պահանջը լրիվ կամ մասնակի բավարարելու կամ մերժե-լու մասին կամ գործի վարույթը կարճելու մասին դատարանի եզրակացությունը:

Պահանջները մի քանի պատասխանողների դեմ ներկայացվելու դեպքում՝ նշում վերջիններիս պատասխանատվության մասին, իսկ երաշխավորության դեպքում՝ նաև երաշխավոր հանդիսանալու և երաշխավորի պատասխանատվության սուբսիդիար կամ համապարտ լինելու մասին.»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

        2022 թ. հուլիսի 7

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-44-Ն