«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                           

                                                                                       Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                         հունիսի 30 -ին

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ»

 ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

      

 Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2017 թվականի մայիսի 31-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ և 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասերում «ժամկետների ապահովման» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև հանրապետության պետա-կանության անվտանգությանն առնչվող հարցերի, իրադարձությունների և փաստերի անհապաղ քննարկման» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

       2022 թ. հուլիսի 7

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-42-Ն