Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղացիական կոլեկտիվ (փայատիրական) տնտեսություններին հարկերից և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներից ազատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                              Ընդունվել է 2001թ. մարտի 21-ին

 Հոդված 1.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղացիական կոլեկտիվ (փայատիրական) տնտեսություններին ազատել լուծարման պահի դրությամբ հաշվարկված ու չվճարված հարկերից եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներից, այդ թվում՝ դրանց նկատմամբ հաշվարկված տույժերից ու տուգանքներից:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 մարտի  2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-138