«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                                         մայիսի 19-ին

 

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 15-րդ հոդվածի 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«24) արտադրողի կողմից Արցախի Հանրապետությունում արտադրված ԱՏԳ ԱԱ 1905 ծածկագրին դասվող հացի և լավաշի օտարումը.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի   1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                      

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

       2022 թ. մայիսի 31

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-40-Ն