«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                          Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                մայիսի 19-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

       Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի՝

     1) 1-ին մասում «պաշտոնների համար» բառերից հետո լրացնել «մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը» բառերը.

     2) 3-րդ մասից հանել «, գործակիցը» բառը:

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի   1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։

 

 

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                              

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

       2022 թ. մայիսի 31

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-38-Ն