«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                     

                                        

                                                                                                    Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                        մայիսի 20 -ին

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

            Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-147-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդ-վածի 1-ին կետի`

1) ա» ենթակետում  «185,341,349.9» թիվը  փոխարինել «185,595,465.2» թվով.

2) բ» ենթակետում «216,822,476.8» թիվը փոխարինել «217,076,592.1» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.                                                

                                                                                                                Գումարը

(հազար դրամներով)

                                               

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

1.  Եկամուտների գծով

254,115.3

 

2.  Ծախսերի գծով

254,115.3

:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.                                              

                                                                                                         Գումարը

(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

254,115.3

 

այդ թվում`

 

 

Այլ եկամուտներ

254,115.3

:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Գումարը

(հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում
`

254,115.3

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

29,430.0

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

29,070.0

 

 

 

 1

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում

17,070.0

 

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

12,000.0

 

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

                360.0           

 

 

 

1

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

                360.0           

 

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

190,038.0

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

190,038.0

 

 

 

1

Ոստիկանություն

190,038.0

 

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

34,647.3

 

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

34,647.3

 

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

34,647.3

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

                                                                                                                             Գումարը

         (հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

254,115.3

 

այդ թվում՝

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

223,032.3

 

այդ թվում՝

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

97,225.9

 

այդ թվում՝

 

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

97,225.9

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

117,406.4

 

այդ թվում՝

 

 

Շարունակական ծախսեր

3,808.0

 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

500.0

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

2,972.0

 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում

1,438.0

 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

52,340.0

 

Նյութեր (ապրանքներ)

56,348.4

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

8,400.0

 

այդ թվում՝

 

 

Այլ ծախսեր

8,400.0

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

31,083.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

31,083.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

31,083.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4,575.0

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

26,508.0

 

այդ թվում՝

 

 

 - Վարչական սարքավորումներ

9,008.0

 

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

17,500.0

 

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ՝  համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժանելի մասը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 

                                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-37-Ն       

 

         

Հավելված

             
 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

           

Հազար դրամով

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում

254 115,3

 

01

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

29 430,0

 

 

1

 

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

29 070,0

 

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում

17 070,0

 

 

 

 

03

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

17 070,0

 

 

 

 

 

ԱՀ արդարադատության նախարարություն

17 070,0

 

 

 

2

 

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

12 000,0

 

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

12 000,0

 

 

 

 

 

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե

12 000,0

 

 

3

 

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

360,0

 

 

 

1

 

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

360,0

 

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

360,0

 

 

 

 

 

ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

360,0

 

03

 

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

190 038,0

 

 

1

 

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

190 038,0

 

 

 

1

 

Ոստիկանություն

190 038,0

 

 

 

 

01

Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում

190 038,0

 

 

 

 

 

ԱՀ ոստիկանություն

190 038,0

 

06

 

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

34 647,3

 

 

6

 

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

34 647,3

 

 

 

1

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

34 647,3

 

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում

34 647,3

 

 

 

 

 

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն

34 647,3