«Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                   

                                                                                               Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                      մայիսի 20 -ին

 

«ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Ավիացիայի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Լիազորված մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի ու ծախսերի ֆինանսա-վորումն իրականացվում է պետական բյուջեի և օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

      2022 թ. մայիսի 25

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-35-Ն