«Ինտերնետով հրապարակային եվ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                           

                                                                                               Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                       մայիսի 20 -ին

 

 

«ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» 2020 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-8-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբա-գրությամբ.

 

«Հոդված 7. Հրապարակային ծանուցման վճարը

 

 1. Կայքում հրապարակային ծանուցման տեղադրման համար մատուցվող ծառայութ-յան համար Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե գանձվում է վճար սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում:

2. Հրապարակող անձը, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մարմինների կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, պարտավոր է վճարել սույն օրենքով սահմանված վճարը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

       2022 թ. մայիսի 25

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-28-Ն