Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2002թ. հոկտեմբերի 30-ին


Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գեոդեզիական և  քարտեզագրական գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

 

ԳԼՈՒԽ 1

Ընդհանուր դրույթներ

 
Հոդված 1. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

գեոդեզիա` երկրագնդի ձևի, չափերի, ծանրաչափական դաշտի, երկրի մակերևույթի կետերի կոորդինատների որոշման հետ կապված գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործունեության ոլորտ.

քարտեզագրություն` քարտեզների ուսումնասիրման, ստեղծման և օգտագործման հետ կապված գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործունեության ոլորտ.

գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեություն` գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործունեություն.

գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներ`  գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների ստեղծման գործընթաց.

քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդ` գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված և հետագա օգտագործման նպատակներով երկարատև պահպանման ենթակա նյութերի ու տվյալների հավաքածու:    

 

Հոդված 2. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը

 
1. Գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներն ըստ իրենց նշանակության դասակարգվում են`

ա/ պետական նշանակության աշխատանքների.

բ/ տեղական նշանակության աշխատանքների:

2. Պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներն են`

ա/ երկրագնդի ձևի և արտաքին ծանրաչափական դաշտի պարամետրերի որոշումը.

բ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի համար պետական /ազգային/ և միջազգային պլանային ու բարձունքային համակարգերի սահմանումը.

գ/ պետական գեոդեզիական /պլանային և բարձունքային/ ցանցի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը.

դ/ պետական ծանրաչափական ցանցի ստեղծումը և զարգացումը.

ե/ պետական գեոդինամիկական ցանցի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը.

զ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված գեոդեզիական աշխատանքների կատարումը.

է/ գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովումը, գեոդեզիական գործիքների և սարքավորումների հաշվառումը, գրանցումը, սերտիֆիկացումը, տեխնիկական նորմերի և ստանդարտների սահմանումը.

ը/ գեոդեզիական և ծանրաչափական ցանցերի կետերի քարտադարանների /կատալոգների/ ստեղծումը և վարումը.

թ/ գեոդեզիական և ծանրաչափական չափումների արդյունքում ստացված նյութերի ու տվյալների ֆոնդերի /տեղեկատվական բանկի/ ստեղծումը, պահպանումը, թարմացումը, տեղեկատվության տրամադրումը.

ժ/ գեոդեզիայի ոլորտին  վերաբերող գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկ-տորական աշխատանքների կատարումը, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների  ներդրումը.

ժա/ գեոդեզիական աշխատանքների լիցենզավորումը.

ժբ/ գեոդեզիական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը.

ժգ/ պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի պահպանությունը:

3. Տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներն են`

ա/ ճյուղային, տարածքային և տեղական ծրագրերի /գեոդինամիկա, քաղաքաշինություն, բնության պահպանություն, հանքավայրերի շահագործում, կադաստրի, հողերի ծրաչափություն և հողաշինարարական այլ աշխատանքներ/ իրականացման հետ կապված խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը  կոորդինատային տարբեր /տեղական և պայմանական/ համակարգերում.

բ/ խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի կետերի քարտադարանների ստեղծումն ու վարումը:

4. Պետական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքներն են`

ա/ տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի պետական մասշտաբային շարքի սահմանումը.

բ/ հանութային աշխատանքների իրականացումը, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների ստեղծումը` գրաֆիկ, թվային /էլեկտրոնային/ և այլ ձևերով, դրանց թարմացումը, հրատարակումը և բազմացումը.

գ/ երկրագնդի հեռահար զոնդավորումը, օդահանութային /աերոհանութային/  աշխատանքների կատարումը, ստացված նյութերի ֆոտոգրամետրիկ մշակումը` քարտեզների ստացման նպատակով.

դ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված քարտեզագրական աշխատանքների կատարումը.

ե/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող այլ տարածքների քարտեզագրումը.

զ/ աշխարհագրական անվանումների պետական գրանցման իրականացումը և աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի ստեղծումն ու վարումը.

է/ հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների /այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ատլասի/ ստեղծումը և հրատարակումը.

ը/ քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող սարքա-վորումների հաշվառումը, գրանցումը, չափաբանական ապահովումը, սերտիֆիկացումը, նորմերի և ստանդարտների սահմանումը.

թ/ պետական երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և վարումը.

ժ/ պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների ու հատակագծերի և հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների ֆոնդի /տեղեկատվական բանկի/ ստեղծումը, պահպանումը, թարմացումը, տեղեկատվության տրամադրումը.

ժա/ քարտեզագրության ոլորտին վերաբերող գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարումը, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրումը.

ժբ/ քարտեզագրական աշխատանքների լիցենզավորումը,

ժգ/ քարտեզագրական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը.

5. Տեղական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքներն են`

ա/ ճյուղային, տարածքային և տեղական ծրագրերի իրականացման նպատակով տեղագրական և թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների և ատլասների /կադաստրային, գյուղատնտեսական, քաղաքաշինական, բնապահպանական, ոռոգելի հողերի, երկրաբանական, տնտեսական, կլիմայական, պատմական, տուրիստական, հողերի ծրաչափության, հողաշինարարական գեոդինամիկայի և այլն/ ստեղծումն ու հրատարակումը.

բ/ գերատեսչական և տեղական /համայնքային/  երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և վարումը.

գ/ անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային  քարտեզագրական աշխատանքների իրականացումը:

 

Հոդված 3.   Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության                       սուբյեկտները և օբյեկտները

 
1. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, միջազգային կազմակերպությունները:

    Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները կարող են հանդես գալ որպես գեոդեզիական և քատեզագրական աշխատանքների պատվիրատուներ, գեոդեզիական և                 քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված նյութերի և տվյալների օգտագործողներ:

2. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության օբյեկտներ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության տարածքը և նրա առանձին մասերը, երկրագնդի մնացած տարածքները և տիեզերքի բնական                երկնային մարմինները:

 

ԳԼՈՒԽ 2

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունները գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում

 

Հոդված 4. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության իրավասությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը`

ա/ իրականացնում է գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական քաղաքականությունը  .

բ/ հաստատում է պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերը և ծրագրերը.

գ/ սահմանում է կոորդինատային, բարձունքային, ծանրաչափական չափումների միասնական պետական համակարգերը, պետական տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի մասշտաբային շարքերը.

դ/ սահմանում է պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը.

ե/ սահմանում է գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների վերահսկողության կարգը.

զ/ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 5. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության  լիազորած պետական կառավարման մարմնի  

իրավասությունը

 

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը /այսուհետ` լիազորված մարմին/`

ա/ ապահովում է գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական կառավարման իրականացումը.

բ/ իրականացնում է գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները.

գ/ իրականացնում է պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակումը, վերահսկում է դրանց իրականացումը.

դ/ սահմանված կարգով իրականացնում է գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության վերահսկողություն.

ե/ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և երկրագնդի մնացած տարածքների գեոդեզիական, տեղագրական և քարտեզագրական տվյալների բանկի /այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հերթապահ տեղեկատու քարտեզի/ կառավարումը.

զ/ սահմանված կարգով գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներին ամբողջական տեղեկություններ է տրամադրում իրենց առնչվող տարածքների գեոդեզիական և քարտեզագրական ուսումնասիրվածության մասին.

է/ հանդես է գալիս որպես պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու.

ը/ հաստատում է պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը.

թ/ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման աշխատանքները և դրանց պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերահսկողությունը.

ժ/ իրականացնում է պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքները:

 

Հոդված  6.  Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական

                      կառավարման այլ մարմինների իրավասությունը

 

Պետական կառավարման մարմինը`

ա/ իրականացնում է ճյուղային և տարածքային ծրագրերի իրագործման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքները.

բ/ իրականացնում է ճյուղային և տարածքային ծրագրերի իրագործումից ստեղծված խտացման և հատուկ ցանցերի կետերի քարտադարանների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

գ/ իրականացնում է ճյուղային և տարածքային ծրագրերի իրագործումից ստեղծված տեղագրական և թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների և ատլասների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

դ/ իրականացնում է տվյալ պետական կառավարման մարմնի տնօրինության տակ գտնվող տարածքներում տեղադրված գեոդեզիական կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի պահպանումը.

ե/ վարում է այդ բնագավառին առնչվող տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական տվյալների բանկը.

զ/ լիազորված մարմնին սահմանված կարգով տրամադրում է գեոդեզիական և քարտեզագրական բնույթի նյութեր.

է/ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 7. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության բնագավառում

                    տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունը

 

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության բնագավառում համայնքի ղեկավարը`

ա/ իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքները.

բ/ իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործումից ստեղծված խտացման և հատուկ ցանցերի կետերի քարտադարանների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

գ/ իրականացնում է տեղական ծրագրերի իրագործումից ստեղծված տեղագրական և թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների և ատլասների ֆոնդերի ստեղծումն ու վարումը.

դ/ ապահովում է համայնքի տարածքում պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի պահպանության աշխատանքները.

ե/ լիազորված մարմնին տրամադրում է տեղագրական և քարտեզագրական բնույթի նյութեր ու տվյալներ:

 

ԳԼՈՒԽ 3

 

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության կարգավորումն ու իրականացումը

 

Հոդված 8. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության կարգավորման

                    նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը, նորմատիվ տեխնիկական

                     և գեոդեզիական ու քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը

 

1. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը և դրա հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը բաղկացած է սույն օրենքից, այլ օրենքներից և նորմատիվ իրավական այլ ակտերից:

2.Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության բնագավառում նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության պետական կարգավորման միջոց է, որը սահմանում է այդ աշխատանքների նկատմամբ ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, նորմերը և ստանդարտները:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը հաստատում է լիազորված մարմինը: Այդ փաստաթղթերի պահանջների կատարումը պարտադիր է գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներ իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համար:

3.Գեոդեզիական և քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության պետական կարգավորման միջոց են:

Գեոդեզիական և քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթեր են`

ա/ պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերը և ծրագրերը.

բ/ գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների տեխնիկական նախագծերը և տեխնիկական հաշվետվությունները:

 

Հոդված 9. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության 

                     չափաբանական ապահովումը

 

1. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում գեոդեզիական չափումների, քարտեզագրական ստանդարտների միասնականության ապահովումը, գեոդեզիական և քարտեզագրական սարքերի և գործիքների փորձարկումների իրականացումը, այդ գործիքների ու սարքերի սերտիֆիկացումը, չափաբանական վերահսկողությունն իրականացնում է լիազորված մարմինը: Չափաբանական նորմատիվների և ստանդարտների սահմանումն իրականացնում է լիազորված մարմինը` համաձայնեցնելով սերտիֆիկացման և ստանդարտացման պետական լիազորված մարմնի հետ:

2. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորումների հաշվառման, գրանցման և սերտիֆիկացման կարգը սահմանում է լիազորված մարմինը:

 

Հոդված 10. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության ֆինանսավորումը

 

1. Պետական կարիքների համար իրականացվող գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության ֆինանսավորումն  իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հաստատված ծրագրերի հիման վրա:

Այլ նպատակների համար իրագործվող գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեու-թյունը ֆինանսավորվում է գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու հանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց միջոցների հաշվին:

Համայնքնային ծրագրերի իրականացման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:

2. Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների պատվիրատու և /կամ/ կատարող հանդիսացող գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները պարտադիր կարգով պետք է օգտագործեն նախկինում ստեղծված գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերն ու տվյալները, եթե դրանք բավարարում են տվյալ աշխատանքների համար սահմանված նորմատիվ պահանջները:

Պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի առկայության, տարածքների ուսումնասիրվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է լիազորված մարմինը:

 

Հոդված 11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

          պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը

 

1. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստացված պետական գեոդեզիական պլանային և բարձունքային, պետական ծանրաչափական, գեոդինամիկական ցանցերի կետերի քարտադարանները, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզները և հատակագծերը /գրաֆիկ, թվային և այլ ձևերով/, հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունները, օդահանութային և տիեզերահանութային նյութերն ու տվյալները,  պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստացված գեոդեզիական և քարտեզագրական այլ նյութերն ու տվյալները ձևավորում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը` տեղեկատվական բանկը:

2. Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդն ընդգրկում է պետական նշանակություն ունեցող աշխատանքների իրականացումից ստացված նյութերն ու տվյալները և գտնվում է լիազորված մարմնի տնօրինության տակ:

Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման, տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերից և տվյալներից  օգտվելու  համար սահմանված կարգով գանձվում է վճար:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները պետական սեփականություն են:

5. Տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստեղծված գերատեսչական ֆոնդերն ստեղծում է պետական կառավարման տվյալ մարմինը, որի պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում է համապատասխան մարմինը` համաձայնեցնելով լիազորված մարմնի հետ:

 

Հոդված 12. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության լիցենզավորումը

 1. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը  ենթակա է լիցենզավորման:

2. Լիցենզավորումն իրականացնում է լիազորված մարմինը:

3. Լիցենզավորման ենթակա գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ցանկը և լիցենզավորման կարգը սահմանվում է լիցենզավորման մասին օրենքով:

 

Հոդված 13. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության

                       պետական վերահսկողությունը

 

 

1.Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության պետական տեսչական վերահսկողությունն իրականացնում է լիազորված մարմինը` գեոդեզիական պետական տեսչության միջոցով:

2.Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության պետական տեսչական խնդիրներն են`

ա/ գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության բոլոր սուբյեկտների կողմից գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների պահպանման վերահսկողությունը.

բ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման և դրանց պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերահսկողությունը.

գ/ գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովման, սերտիֆիկացման և ստանդարտների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը.

դ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային միավորների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը.

ե/ քարտեզների և հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվանումների ճիշտ արտահայտման նկատմամբ վերահսկողությունը.

զ/ պետական և տեղական նշանակության /գերատեսչական/ քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանման, նյութերի և տվյալների բազմացման ու օգտագործման, տեղեկատվության տրամադրման նկատմամբ վերահսկողությունը.

է/ պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը, բացառությամբ անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային քարտեզագրական աշխատանքների:

3. Գեոդեզիական պետական տեսչությունն իրավունք ունի`

ա/ գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներից տեղեկատվություն ստանալ սույն օրենքով նախատեսված գործառույթների իրագործման համար, ինչպես նաև ծանոթանալ գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառին վերաբերող անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ.

բ/ պահանջել գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների կազմակերպման ու կատարման, ինչպես նաև այդ աշխատանքների արդյունքով ստացված գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների կուտակման, հաշվառման, պահպանման, օգտագործման և իրացման կարգի, հայտնաբերված խախտումների վերացման նպատակով տալ պարտադիր կատարման ցուցումներ, ենթարկել վարչական տույժերի, իրավասու պետական մարմիններին տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն:

4. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության վերահսկողության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 14. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության թույլտվությունը

                     պետական և ծառայողական գաղտնիք բովանդակող տվյալներից

                    օգտվելու համար

 1. Պետական գեոդեզիական ցանցի կետերից, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզներից ու հատակագծերից և պետական ու ծառայողական գաղտնիք բովանդակող այլ նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար լիազորված մարմինը տալիս է թույլտվություն:

2. Պետական և ծառայողական գաղտնիք բովանդակող նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 15. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումը

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության և

      անվտանգության    ապահովման նպատակներով

 

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության և անվտանգության ապահովման նպատակներով իրագործում են պաշտպանության և գեոդեզիայի ու քարտեզագրության պետական կառավարման  լիազորված մարմինները: Այդ մարմինների իրավասությունը վերոնշյալ բնագավառում որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 16. Պետական գեոդեզիական ցանցերի կետերի պահպանությունը

 
1.Պետական գեոդեզիական /պլանային և բարձունքային/ ցանցերի և ծանրաչափական ցանցերի կետերը, այդ կետերի վերգետնյա նշանները և կենտրոնները  /այսուհետ`գեոդեզիական կետեր/  համարվում են պետական սեփականություն:

2.Գեոդեզիական կետերի արտաքին նշանների քանդումը կամ կենտրոնների վերահիմնումը կատարվում է միայն լիազորված մարմնի թուլտվությամբ:

3.Գեոդեզիական կետերի ստեղծման, պահպանման և սպասարկման խնդիրները կանոնակարգվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով:

4.Գեոդեզիական կետերի պահպանությունը համայնքի վարչական սահմաններում իրականացնում է համայնքի ղեկավարը, համայնքի վարչական սահմաններից դուրս` շրջանի վարչակազմի ղեկավարը: Շրջանների վարչակազմերի և համայնքների ղեկավարները պարտավոր են լիազորված մարմնին տեղյակ պահել գեոդեզիական կետերի ոչնչացման կամ վնասման բոլոր դեպքերի մասին:

5.Գեոդեզիական կետերի պահպանության կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 4

 

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերի լուծումը և պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար

 

Հոդված 17. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության

                      հետ կապված վեճերի լուծումը

 

Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

 

Հոդված 18. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար

 

Սույն օրենքը խախտելու համար գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները կրում են պատասխանատվություն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Հոդված 19. Սույն օրենքը խախտելու հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը

 
1. Սույն օրենքի խախտման հետևանքով վնաս պատճառած իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք կրում են պատասխանատվություն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետևանքով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառած վնասը հատուցում է վնասը հասցրած անձը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

 

ԳԼՈՒԽ 5

 

Միջազգային համագործակցությունը գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում

 

Հոդված 20. Միջազգային համագործակցությունը գեոդեզիայի և

                      քարտեզագրության բնագավառում

 

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում միջազգային համագործակցությունն իրականացվում է սույն օրենքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

Օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և օտարերկրյա իրավաբանական անձանց, միջազգային կազմակերպությունների գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կարգավորվում է սույն օրենքով, այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:

Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանվում են այլ նորմեր, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

 

ԳԼՈՒԽ 6

 

Եզրափակիչ դրույթ

 

Հոդված 21. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության

Նախագահ՝                                                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ