«Գանձապետական համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին


       Հդված 1.  Ուժը կորցրած ճանաչել «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության              օրենքի (30 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-7) 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «գ» կետը:

 
      Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 
    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ