«Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                                         ապրիլի 28-ին

   

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-10 օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի է կետում իրավասությունը բառից հետո լրացնել , բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

     ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                              

                                                                                                 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                            

2022 թ. մայիսի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-21-Ն