Ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                    ապրիլի 28-ին

 

 

 

ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ

 ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի Ջրային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենս-գիրք) 12-րդ հոդվածի 14-րդ կետի ։ կետադրական նշանը փոխարինել  կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15-րդ կետ

15) ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպման, ջրային համակար-գերի կառավարման, դրանց անվտանգության ապահովման և պահպանության ոլորտում ներդնում է ջրային համակարգերի կառավարման մարմին ներկայացվող համապատասխան հաշվետվություններ (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն), սահմանում է դրանց ձևերը և հավաքված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա վարում ռեգիստրներ։։

 

     Հոդված 2. Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 8-րդ մասում 2022 թիվը փոխարինել 2027 թվով։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ 2-րդ հոդվածի գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ից ծագած հարաբերությունների վրա։

 

     ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       

   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

     2022 թ. մայիսի 12

     Ստեփանակերտ

     ՀՕ-19-Ն