«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

        Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                      ապրիլի 28-ին

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

 ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 42.1-ին հոդված.

«Հոդված 42.1. Կատարողական վարույթի առանձնահատկությունները ռազմա-կան դրության պայմաններում

 

Ռազմական դրության պայմաններում կատարողական վարույթի հետ կապված գործողություններն իրականացվում են Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրա-մանագրով սահմանված առանձնահատկությունների շրջանակներում և ծավալով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ անմիջապես:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                             

    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

      2022 թ. մայիսի 12

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-18-Ն