«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                     Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                     ապրիլի 28-ին

 

 

«ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ»

 ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-81-Ն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովան-դակությամբ 6.1-ին կետ.

«6.1) ռազմական դրության իրավական ռեժիմին համապատասխանող կատարողա-կան վարույթի առանձնահատկությունների սահմանում.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ անմիջապես:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                             

    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2022 թ. մայիսի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-17-Ն