«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2004թ. սեպտեմբերի 15-ին


Հոդված 1. «Բռնադատվածների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի առաջին մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում» բառակապակցությունը փոխարինել «նախկին ԽՍՀՄ տարածքում» բառակապակցությամբ:

Հոդվածի 2-րդ մասում «իշխանությունների կողմից» բառերից հետո ավելացնել «կամ հետաքննական եւ նախաքննական մարմինների կողմից պահվել է անազատության մեջ» բառերը:

Հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Սույն հոդվածով նախատեսված անձանց իրավիճակը հավաստող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում, այդ փաստը հաստատվում է դատական կարգով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
 

 

 

 

 

13  հոկտեմբերի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 131