«Բռնադատվածների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2000թ. փետրվարի 15-ին


Հոդված 1.«Բռնադատվածների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի առաջին մասում «կրկնակի չափով» բառերը փոխարինել   «եռակի չափով» բառերով:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  

 

 

 

 

3 մարտի 2000 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-95