«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություն եվ լրացում կատարելու մասին

 

 

                                                                                                  

 Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                                     մարտի 30-ին

   

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

      Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետա-դրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժա» կետ.

«ժա) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձա-զերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետու-թյան և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև բարեգործական և (կամ) մարդասիրական կազմակերպությունների կողմից՝ ֆիզի-կական և իրավաբանական անձանց՝ որպես աջակցություն (բացառությամբ՝ փոխհատու-ցումների):»:

 

    Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

    ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                    

                                                                                                    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

    2022 թ. ապրիլի 1

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-11-Ն