Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

 

      Ընդունված է 2022 թվականի

        փետրվարի 18-ին       

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական օրենսգրքի 1198-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բնակության վերջին վայրն է» բառերից հետո ավելացնել «, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

          ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

         ՆԱԽԱԳԱՀ՝            

                                                          

                                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ                                              

 

 

       2022 թ. մարտի 16

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-6-Ն