Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2006թ. փետրվարի 15-ին

         Գ Լ ՈՒ Խ  1

              ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդա-նական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները և դրա հաշվարկ-ման ու գանձման կարգը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

 

Հոդված 2. Կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման գծով

                   բնապահպանական իրավախախտումները

 

Սույն օրենքի իմաստով կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետևյալ գործողությունները`

1) առանց սահմանված կարգով տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների), կընք-ված պայմանագրերի և դրանցով սահմանված պայմանների խախտմամբ իրականացվող կենսա-պաշարների օգտագործումը.

2) պարարտանյութերի և այլ պատրաստուկների, թունանյութերի չկանոնակարգված օգտա-գործումը, որի հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին.

3) հազվագյուտ, անհետացող և Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց ձվերի, բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի գործողություն-ների կատարումը, որոնք հանգեցնում են այդ կենդանիների թվաքանակի կրճատմանը և ապրելավայրերի վատթարացմանը.

4) օրենսդրությամբ սահմանված որսի և ձկնորսության կատարման կանոնների խախտում-ները.

5) կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին:

 

Հոդված 3. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական

                  աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները

 

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառ-ված վնասի հատուցման սակագներն են`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակ-ների որսի և (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար՝

 ա) կաթնասուններ`

 

լայնականջ ոզնի

25 000

դրամ

հարավային պայտաքիթ

25 000

դրամ

մեհելիի պայտաքիթ

25 000

դրամ

նատերերի գիշերային չղջիկ

25 000

դրամ

ասիական լայնականջ չղջիկ

25 000

դրամ

սովորական երկարաթև չղջիկ

25 000

դրամ

ծալքաշրթունք լայնականջ չղջիկ

25 000

դրամ

հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ

25 000

դրամ

կովկասյան մկնիկ

25 000

դրամ

հարավային ավազամուկ

25 000

դրամ

անդրկովկասյան գորշ արջ

1 000 000

դրամ

հարավռուսական խայտաքիս

100 000

դրամ

կովկասյան ջրասամույր

500 000

դրամ

կովկասյան անտառակատու

200 000

դրամ

առաջավորասիական ընձառյուծ

3 000 000

դրամ

մանուլ

200 000

դրամ

բեզոարյան այծ

3 000 000

դրամ

հայկական մուֆլոն

3 000 000

դրամ

 

 բ) թռչուններ`

 

վարդագույն հավալուսն

100 000

դրամ

գանգրափետուր հավալուսն

100 000

դրամ

մեծ ձկնկուլ

75 000

դրամ

մեծ սպիտակ տառեխ

20 000

դրամ

փոքր ձկնկուլ

75 000

դրամ

տարգալկտուց

100 000

դրամ

քաջահավ

75 000

դրամ

սովորական ֆլամինգո

200 000

դրամ

մոխրագույն սագ

100 000

դրամ

թշշան կարապ

200 000

դրամ

կանչող կարապ

200 000

դրամ

խայտաբղետ բադ

25 000

դրամ

մոխրագույն բադ

25 000

դրամ

լայնաքիթ բադ

25 000

դրամ

մարմարյա մրտիմն

50 000

դրամ

տուրպան

25 000

դրամ

սավկա

50 000

դրամ

սովորական ջրարծիվ

100 000

դրամ

սովորական կարմիր ցին

100 000

դրամ

սովորական դաշտային մկնաբազե

50 000

դրամ

տափաստանային մկնաբազե

50 000

դրամ

մարգագետնային մկնաբազե

50 000

դրամ

եվրոպական տյուվիկ

50 000

դրամ

եվրոպական օձակեր 

75 000

դրամ

եվրոպական տափաստանային արծիվ

75 000

դրամ

սովորական բլրային արծիվ

75 000

դրամ

հարավեվրոպական բերկուտ

150 000

դրամ

սովորական սպիտակապոչ արծիվ

150 000

դրամ

նախասիական մորուքավոր արծիվ

250 000

դրամ

սև անգղ

250 000

դրամ

սովորական սպիտակագլուխ անգղ

250 000

դրամ

սովորական բալոբան

250 000

դրամ

եվրոպական միջերկրածովային բազե

250 000

դրամ

կովկասյան սապսան

250 000

դրամ

սովորական աղավնաբազե

50 000

դրամ

սովորական մանրաբազե

50 000

դրամ

կովկասյան մարեհավ

50 000

դրամ

կասպիական հնդկահավ 

125 000

դրամ

մոխրագույն կռունկ

125 000

դրամ

ճախրուկ

25 000

դրամ

կտցար ոտնացուպիկ

25 000

դրամ

բզակտուց

25 000

դրամ

կտցար կաչաղակ

25 000

դրամ

հայկական արծաթափայլ որոր

25 000

դրամ

կովկասյան թավոտն բվիկ

25 000

դրամ

պարսկական կանաչ մեղվակեր

25 000

դրամ

արևմտյան սև փայտփոր

25 000

դրամ

արևելյան կարմրագլուխ շամփրուկ

25 000

դրամ

եվրոպական ալպիական ճայ

25 000

դրամ

եվրոպական սև ագռավ

25 000

դրամ

եվրոպական ճուռականման շահրիկ

25 000

դրամ

երգող շահրիկ

25 000

դրամ

սևավիզ քարաթռչնիկ

15 000

դրամ

ասիական շիկապոչ քարաթռչնիկ

15 000

դրամ

խայտաբղետ ժայռային կեռնեխ

15 000

դրամ

եվրոպական կապույտ ժայռային կեռնեխ

15 000

դրամ

իրանական կապտափող

15 000

դրամ

իրանական սովորական ճոճհավ

15 000

դրամ

սպիտակափող սոխակ

15 000

դրամ

միջերկրածովային երաշտահավ

15 000

դրամ

հայկական մեծ ժայռասիտեղ

25 000

դրամ

կարմրաթև պատասող 

25 000

դրամ

ալպիական սերինոս

15 000

դրամ

կարճամատ ճնճղուկ

15 000

դրամ

նախասիական անապատային խածկտիկ 

15 000

դրամ

ժայռային վարսակուկ

15 000

դրամ

կարմրակտուց վարսակուկ

15 000

դրամ

 

    

 գ) սողուններ`

 

միջերկրածովային կրիա

20 000

դրամ

անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ

15 000

դրամ

խայտաբղետ մողեսիկ

15 000

դրամ

երկարաոտ սցինկ

15 000

դրամ

ոսկեգույն մաբույա

15 000

դրամ

չեռնովի մերկաչք

15 000

դրամ

փոքրասիական մողես

15 000

դրամ

անդրկովկասյան սահնօձ

30 000

դրամ

սևագլուխ ռինխոկալամուս

30 000

դրամ

կովկասյան կատվաօձ

30 000

դրամ

հայկական իժ

30 000

դրամ

 

 դ) երկկենցաղներ և ձկներ`

 

սիրիական սխտորագորտ

10 000

դրամ

իշխան Սևանի

50 000

դրամ

Սևանի բեղլու

25 000

դրամ.

 

2) այլ կենդանատեսակների ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար՝

ա) կաթնասուններ`

 

ոզնի 

2 000

դրամ

չղջիկներ 

2 000

դրամ

նապաստակ 

8 000

դրամ

մշկամուկ, ճահճակուղբ 

5 000

դրամ

սկյուռ

8 000

դրամ

զոլավոր բորենի 

250 000

դրամ

լուսան, տափաստանային կատու, եղեգնակատու 

200 000

դրամ

աքիսազգիներ 

25 000

դրամ

վայրի խոզ 

200 000

դրամ

ազնվացեղ եղջերու 

1 000 000

դրամ

այծյամ 

250 000

դրամ

այլ կաթնասունների տեսակներ (բացի վնասակար կրծողերից՝ 

առնետներ, մկներ, համստեր, դաշտամուկ) 

 

1 000

 

դրամ

 

     բ) թռչուններ`

 

տառեխներ 

8 000

դրամ

բադեր 

5 000

դրամ

սագեր 

10 000

դրամ

ցերեկային և գիշերային գիշատիչներ 

20 000

դրամ

փասիան, թուրաջ 

20 000

դրամ

կաքավներ 

5 000

դրամ

լոր 

2 000

դրամ

սև փարփար 

3 000

դրամ

ջրածիծառներ և որորներ 

5 000

դրամ

արոսներ 

100 000

դրամ

աղավնիներ 

3 000

դրամ

կկու

2 000

դրամ

մանգաղաթևեր 

3 000

դրամ

այլ թռչունների տեսակներ (բացի կաչաղակից,

մոխրագույն ագռավից)

1 000

դրամ

 
գ) սողուններ, երկկենցաղներ և ձկներ`

 

գյուրզա

15 000

դրամ

այլ տեսակի օձեր

5 000

դրամ

այլ տեսակի մողեսներ

1 000

դրամ

գետի իշխան կարմրախայտ

5 000

դրամ

այլ տեսակի ձկներ

1 000

դրամ

այլ տեսակի երկկենցաղներ

2 000

դրամ:

 

  Հոդված 4. Բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և 

                  օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումները 

 

Սույն օրենքի իմաստով բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտա-գործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական և ֆիզի-կական անձանց հետևյալ գործողությունները`

1) բուսական աշխարհի օբյեկտների (վայրի բուսատեսակների, համակեցությունների, դրանց աճելավայրերի, բնության հուշարձանների, բուսաբանական այգիների, դենդրոպարկերի, անտառ-տնկարկների), ինչպես նաև բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգա-վորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների խաթարումը.

2) ծառերի և թփերի (այդ թվում` բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տնկված և (կամ) աճող) ապօրինի հատումը և (կամ) մասնակի վնասումը.

3) հրկիզելու և (կամ) կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով բուսական աշխարհի ոչըն-չացումը և (կամ) աճի դադարեցման աստիճանի վնասումը.

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի, նրանց մասերի ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են դրանց թվաքանակի կրճատմանը և աճելավայրերի վատթարացմանը.

5) հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների չկանոնակարգված օգտագործ-մամբ, աղտոտված ջրերով, քիմիական նյութերով, արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային արտանետումներով և թափոններով բուսական աշխարհի ոչնչացումը և (կամ) վնասումը.

6) բնական արոտավայրերում, անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառա-ծածկ տարածքներում ինքնակամ խոտհնձի կատարումը և անասունների արածեցումը.

7) անտառային կուլտուրաների, անտառային պլանտացիաներում և տնկարաններում աճեց-ված տնկիների կամ ցանքսի, ինչպես նաև անտառվերականգնման համար նախատեսված տա-րածքներում բնական վերաճի կամ ինքնացանի ոչնչացումը և (կամ) վնասումը.

8) բույսերի և դրանց առանձին մասերի ապօրինի հավաքումը.

9) բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախ-տումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում բուսական աշխարհին:

 

Հոդված 5. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով բուսական

                  աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները

 

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

1) ծառերի և թփերի հատման, ոչնչացման և մինչև աճի դադարեցման աստիճանը վնաս-ման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի համար`

ա) արժեքավոր և հազվագյուտ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով)`

 

 

 

մինչև  4 

4 500

դրամ

4.1 - 8.0

6 000

դրամ

8.1 - 12.0

7 500

դրամ

12.1 - 16.0

10 000

դրամ

16.1 - 20.0

15 000

դրամ

20.1 - 24.0 

17 500

դրամ

24.1 - 28.0

20 000

դրամ

28.1 - 30

22 500

դրամ

30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար

1 500

դրամ

 

    բ) այլ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով)՝

 

մինչև  4 

1000

դրամ

4.1 - 8.0

2000

դրամ

8.1 - 12.0

3000

դրամ

12.1 - 16.0

4000

դրամ

16.1 - 20.0

5000

դրամ

20.1 - 24.0 

6000

դրամ

24.1 - 28.0

7500

դրամ

28.1 - 30

10000

դրամ

30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար

500

դրամ:

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված, ինչպես նաև բնու-թյան հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող ծառատեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակե-տերում բերված սակագների տասնապատիկի չափով£

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում և անտառպուրակներում ծառատեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների հնգապատիկի չափով£

Արհեստական անտառներում, բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման վայրերի ծառա-տեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների`

Ստեփանակերտ քաղաքում` տասնապատիկի չափով,

այլ բնակավայրերում` եռապատիկի չափով£

Սույն օրենքի իմաստով հազվագյուտ տեսակներ են համարվում հունական ընկուզենին, ար-ջատխլին, սոսին, գիհին, կարմրածառը և պտղատու ծառատեսակները:

Սույն օրենքի իմաստով արժեքավոր տեսակներ են համարվում կաղնին, հաճարենին, հացե-նին, լորենին, թխկին և սոճին:

Արմատից կտրված, ինչպես նաև հողմատապալ կամ ապօրինի հատված ցցաչոր ծառերի հափշտակման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների հիսուն տոկոսի չափով.

2) անտառային կուլտուրաների, անտառվերականգնման նպատակով բնական ծագում ունե-ցող մատղաշ ծառերի, ինքնացանի ոչնչացման և մինչև աճի դադարեցման աստիճանի վնասման դեպքում` յուրաքանչյուր հեկտարի համար` ըստ վնասված կամ ոչնչացված անտառային կուլտու-րաների բնական ծագում ունեցող մատղաշ ծառերի և ինքնացանի տարիքի`

 

 մինչև 5 տարեկան` 

    450 000           դրամ

6 - 10 տարեկան`

    575 000           դրամ

10 տարեկանից բարձր`

սույն հոդվածի 1-ին կետում բերված

սակագներով.

 

3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում և անտառպուրակ-ներում, անտառպտղատու, անտառսերմնային և ընկուզապտղային տնտեսություններում պտուղ-ների, հատապտուղների, սնկերի, սերմերի, դեղաբույսերի և այլ օգտակար բույսերի ինքնակամ հավաքի դեպքում` յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

հունական ընկույզ

        3000            դրամ

հաճար, կաղին

        2000            դրամ

տանձ, խնձոր

        1000            դրամ

այլ պտուղներ, հատապտուղներ, սերմեր,

սնկեր, դեղաբույսեր և այլ օգտակար բույսեր

 

          500            դրամ.

 

4) անտառային ֆոնդի հողերում և բնական արոտավայրերում ապօրինի խոտհնձի հետևան-քով վնասված յուրաքանչյուր հեկտարի համար`

 

մշակված հողեր

300 000

դրամ

բնական արոտավայրեր` բարելավված

100 000

 դրամ

բնական արոտավայրեր` առանց բարելավման

75 000

դրամ

խոտհարքներից և արոտավայրերից դուրս տարածքներ

100 000

 դրամ.

 

5) կենդանիների ապօրինի արածեցման համար յուրաքանչյուր գլխի համար`

     ա) արոտային հանդակներում՝

 

խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր

150

դրամ

մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ և

ձիեր, ինչպես նաև մանր եղջերավոր անասուններ,

 այծեր

 

100

 

դրամ

 

բ) ոչ արոտային հանդակներում`

 

խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր

200

դրամ

մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ և

ձիեր, ինչպես նաև մանր եղջերավոր անասուններ,

 այծեր

 

150

 

դրամ:

 

Եթե անասունների ապօրինի արածեցման կամ ապօրինի խոտհնձի դեպքում վնասվել կամ ոչնչացվել են անտառային կուլտուրաներ, բնական ծագումով մատղաշ ծառեր կամ ինքնացան, ապա վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է որպես սույն հոդվածի 1-5-րդ կետերում նշված խախտումների համար սույն օրենքով սահմանված կարգով և սակագներով հաշվարկված առան-ձին վնասի հատուցման չափերի հանրագումար.

6) անտառային տնկարաններում`

      ա) ցանքսի ոչնչացված կամ վնասված

 

     յուրաքանչյուր հեկտարի համար`

 3 000 000

դրամ

 

    բ) տնկիների ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր հատի համար`

 

տնկիներ՝ մինչև 5 տարեկան 

           250

դրամ

5-ից բարձր տարիքի անտառկազմող տնկիներ 

     500

դրամ

5-ից բարձր տարիքի դեկորատիվ և տեխնիկական

տնկիներ 

  

    5000

 

դրամ.

 

7) անտառային պլանտացիաներում բոլոր տեսակի տնկիների գծով` ոչնչացված կամ վնաս-ված յուրաքանչյուր միավորի համար` 1000 դրամ.

8) անտառային ֆոնդի հողերի և բնական արոտավայրերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների աղտոտման դեպքում յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար`

 

կենցաղային և սննդի աղբով աղտոտելու համար

 

2000

դրամ

կենցաղային աղբի, շինարարական և արդյունաբե-

րական թափոնների ինքնակամ տեղադրման համար

 

  10000               դրամ.

 

9) անտառային ֆոնդի հողերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ապօրինի օգտագործման համար՝

 

  զավթված տարածքների յուրաքանչյուր հեկտարի

  համար

 

    200 000               դրամ

ապօրինի շինություններով զբաղեցրած յուրաքան-

չյուր քառակուսի մետրի համար

 

        5 000                դրամ

հողի ապօրինի դուրսբերման յուրաքանչյուր խորա-

նարդ մետրի համար

 

      10 000                դրամ:

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԻ

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 6. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

                  բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի

                  հաշվարկման կարգը

 

1. Սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներում նշված բնապահպանական իրավախախտում-ների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է` ելնելով բուսական և կենդանական աշխարհի վնասված (ոչնչացված) օբյեկտնե-րի քանակից և (կամ) ծավալից և սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագներից:

2. Կենդանիների բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացման յուրաքան-չյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատե-սակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակա-գների եռապատիկի չափով:

3. Կենդանիների վնասման դեպքում, եթե դա չի հանգեցնում դրանց ոչնչացմանը, վնաս-ման յուրաքանչյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահման-ված սակագների 50 տոկոսի չափով:

4. Թռչունների կամ սողունների յուրաքանչյուր ձվի ապօրինի հավաքման և (կամ) ոչնչաց-ման համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:

5. Կեղծված, չհիմնավորված, ակնհայտ սուտ տեղեկատվության հիման վրա տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) և կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացված որսի հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

6. Այլ անձին տրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) հիման վրա կատարված որսի (բացառությամբ կոլեկտիվ որսի դեպքերի) հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահման-ված սակագների կրկնապատիկի չափով:

7. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կենսապաշարների ապօրինի օգտագործ-ման հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը սպանված (որսված, ոչնչացված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար հաշվարկվում է հա-մապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

8. Ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) մթերված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի տեսակների վաճառքի, գնման, ձեռք-բերման, փոխանակման, արտահանման և ներմուծման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշ-վարկվում է համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

9. Ապօրինի մթերված փայտանյութը և դրանցից արտադրված արտադրատեսակներն ան-տառից դուրս ընկած տարածքներում կամ տեղափոխման ժամանակ հայտնաբերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառի կառա-վարման լիազոր մարմնի կողմից ծառի համապատասխան տեսակների ներքևի պահեստից բաց-թողնման և փայտանյութի վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների համար սահմանված գների կրկնապատիկի չափով:

10. Ապօրինի ծառահատումների փաստը հատված ծառերի (կոճղերի) տեսքով հայտնա-բերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է ծառի համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապա-տիկի չափով:

11. Սույն հոդվածի 1-10-րդ մասերի համաձայն` հաշվարկված բնապահպանական իրավա-խախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուց-ման չափը ներառում է վնասված գույքի արժեքը, ինչպես նաև օրենսդրության համաձայն հաշ-վարկված կենսապաշարների օգտագործման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա բնօգտագործման վճարի գումարը:

 

Հոդված 7. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

                  բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը

 

Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանա-կան և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը կատարում են բնապահպանական պետական տեսուչները` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնապահպա-նական օրենսդրության խախտման վերաբերյալ արձանագրության կազմման շրջանակներում` որպես արձանագրության անբաժանելի հավելված:

 

Հոդված 8. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և

                  բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի

                  գանձման կարգը

 

1. Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդա-նական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի պետական բյուջե գանձումը կատարվում է բնապահպանական տեսչական մարմնի կողմից իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա:

2. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշ-խարհին պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց հետո` 10-օրյա ժամկետում, իրավախախտողի կողմից բանկային համակարգի միջոցով Լեռնային Ղարա-բաղի Հանրապետության պետական բյուջե վնասի հատուցման գումարն ինքնակամ չվճարվելու դեպքում գումարի վճարումն ապահովվում է դատական կարգով` տեսչական մարմնի ներկայաց-րած հայցի հիման վրա:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

 

Հոդված 9. Oրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

15 մարտի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 259