«Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին

 Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                                                                                                                                                                                                                               փետրվարի 4-ին

 

 «ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2017 թվականի մայիսի 31-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) 4-րդ կետից հանել «Սահմանադրության փոփոխությունները և» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին կետ.

     «4.1) Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում հրապարակում է Ազգային ժողովի ընդունած Սահմանադրության փոփոխությունները.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 80-րդ հոդվածի 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«7. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի ընդունած Սահմանադրության փոփոխությունները մեկ շաբաթվա ընթացքում հրապարակում է:»:

 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

                                                           

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                          

                                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 2022 թ. փետրվարի 16

 Ստեփանակերտ

 ՀՕ-1-Ն