«Հեռուստատեսության եվ ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       դեկտեմբերի 16 -ին

 

 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 2006 թվականի դեկտեմ-բերի 6-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 7-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Նման հաղորդումների ընդհանուր տևողությունը չպետք է գերազանցի հեռուս-տատեսությամբ և ռադիոյով օրվա եթերաժամի 20 տոկոսը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 29-րդ հոդվածի՝

  1. 2-րդ մասում «երեք» բառը փոխարինել «հինգ» բառով.
  2. 4-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Խորհրդի անդամներն իրենց աշխատանքներն իրականացնում են հասարակա-կան հիմունքներով:».

  1. 5-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ամենօրյա գործունեության և» բառերը հանել:

 

Հոդված 4. Օրենքի 31-րդ հոդվածի՝

  1. 1-ին մասի «ա» կետի «և նրա աշխատակազմի» բառերը հանել.
  2. 2-րդ մասը և 3-րդ մասի «բ»  կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 5. Օրենքի 34-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 6. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի  «` առանձին տողով նշելով Խորհրդին, Հանրային հեռուստաընկերությանը և Հանրային ռադիոընկերությանը հատկացվելիք գումարները,» բառերը հանել:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հոդված 8. Հասարակական հիմունքներով գործող խորհուրդն իր լիազորու-թյունները ստանձնում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում:

 

Հոդված 9. Հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդի լիազորություն-ների ստանձնումից հետո խորհրդի աշխատակազմի աշխատողները համարվում են Արցախի Հանրապետության «Հանրային հեռուստառադիոընկերություն» փակ բաժնե-տիրական ընկերության  աշխատողներ:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                      

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                             

 

                                                                                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 24

Ստեփանակերտ

ՀՕ-146-Ն