«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                         

                                                                                         

 

 

                                                                                             Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                 դեկտեմբերի 23-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մա-սին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասի «կառավարության գործերի կառավարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը բառերը փոխարինել «կառավարության գործերի կառավարչության պետը  բառերով.

2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.3-րդ մաս.

«2.3. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը 2022 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 70 տոկոսից:»:

Հոդված 3. Օրենքի 13.1-ին հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին  մաս.

4.1. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին, ծառայության առանձնահատկություն-ներով պայմանավորված,  տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման չափերը և կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը::

Հոդված 4. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասումֆոնդիբառը փոխարինելև դրան հավասարեցված միջոցներիբառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 30-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին  մաս.

2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնի փոփոխման պայմանը չի տարածվում համապատասխան մարմնի վերա-կազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի վրա: Այս դեպքերում  պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված կարգով, ընդ որում`

1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափը պահպան-վում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից.

2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահ-մանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ պահպանվում է պետական ծառայողի՝ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հիմնական աշխատավարձի և սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված  հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է ներառի նաև սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բնականոն աճը) տարբերությունը մինչև այն պահը, երբ բազային աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական աշխա-տավարձի բարձրացված չափը կգերազանցի նաև այդ տարբերությունը: Ընդ որում, սույն հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման և (կամ) սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի բարձրացման չափով::

Հոդված 7. Օրենքի NN 1-6 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժանելի մասը:

 

Հոդված 9. Եզրափակիչ մաս

  1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:
  2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածը գործելու է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

 

       ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`

 

 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

   2021 թ. դեկտեմբերի 28

   Ստեփանակերտ

   ՀՕ-148-Ն

 

 

Հավելված

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի

 

 

«Հավելված N 1

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի

 

   

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Պաշտոնի անվանում

Գործակից

ԱՀ Նախագահ

16.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ

14.40

ԱՀ պետական նախարար

14.40

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

12.00

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար

12.00

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

12.00

ԱՀ Գերագույն դատարանի նախագահ

12.00

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ

12.00

ԱՀ գլխավոր դատախազ

12.00

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ

11.20

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

10.50

ԱՀ նախարար

10.50

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

10.50

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահ

10.50

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար

10.50

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ

10.50

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

10.50

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ

10.00

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահ

10.00

ԱՀ ոստիկանության պետ

10.00

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն

10.00

ԱՀ Գերագույն դատարանի դատավոր

9.50

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ

9.50

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

9.20

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր

9.10

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ

9.10

ԱՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

9.10

ԱՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

8.80

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ

8.80

ԱՀ նախարարի առաջին տեղակալ

8.80

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

8.80

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

8.80

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավար

8.80

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավար

8.80

Ստեփանակերտի քաղաքապետ

8.80

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավար

8.80

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարող

8.80

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

8.50

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր

8.40

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

8.40

ԱՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ

8.35

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

8.35

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ

7.90

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ

7.80

ԱՀ նախարարի տեղակալ

7.80

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

7.80

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.80

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.80

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ

7.70

Շրջանի դատախազ, կայազորների զինվորական դատախազ

7.50

ԱՀ ոստիկանության պետի տեղակալ

7.40

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ

7.40

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.40

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ

7.40

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար

7.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (խորհուրդներ, հանձնաժողովներ, ծառայություններ և այլն) ղեկավարի տեղակալ

7.40

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

7.40

Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ

7.40

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ

7.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամ (բացառությամբ ԱՀ

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի)

6.90

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.90

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

6.90

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ

10.50

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

10.00

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

10.00

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական

10.00

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

8.80

ԱՀ Նախագահի խորհրդական-վարչության պետ

8.80

ԱՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար

8.80

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ-վարչության պետ

8.50

Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

8.40

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետի տեղակալ

7.80

ԱՀ Նախագահի խորհրդական

7.40

ԱՀ Նախագահի ներկայացուցիչ՝ հատուկ հանձնարարությունների գծով

7.40

Խորհրդատու

6.50

ԱՀ Նախագահի առաջին օգնական

6.20

ԱՀ Նախագահի օգնական

5.50

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

7.80

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական

7.40

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական

5.80

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական

4.90

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմիններ

 

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

9.50

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում
գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.90

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ

 

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդական

5.80

ԱՀ պետական նախարարի օգնական

4.90

 

 

 

Հավելված N 2

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի

 

 

 

   

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

Պաշտոնի անվանում

Գործակից

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

 

ԱՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար

5.95

 

ԱՀ Նախագահի ռեֆերենտ

4.00

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետի օգնական

3.00

 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 

 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար

5.30

 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ

4.00

 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական

3.30

 

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական

3.00

 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

3.00

 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ռեֆերենտ

2.70

 

ԱՀ դատախազություն

 

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական բաժնի պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ

7.75

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետի տեղակալ

7.35

 

Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ

7.25

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ, շրջանի դատախազի տեղակալ, կայազորի զինվորական դատախազի տեղակալ

7.00

 

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ

6.75

 

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ

6.50

 

Շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության ավագ դատախազ

6.00

 

Շրջանի դատախազության դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ

4.80

 

ԱՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական

3.60

 

ԱՀ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար

3.00

 

ԱՀ քննչական կոմիտե

 

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետ, տարածքային քննչական վարչության պետ

7.35

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետի տեղակալ, տարածքային քննչական վարչության պետի տեղակալ, կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետ

7.10

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

7.00

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ

6.75

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ

6.50

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի ավագ քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ

6.00

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ

5.50

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական

3.60

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի օգնական

3.00

 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար

3.00

 

Նախարարություններ

 

 

Նախարարի խորհրդական

3.60

 

Նախարարի օգնական

3.00

 

Նախարարի մամուլի քարտուղար

3.00

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն)

 

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի խորհրդական 

3.00

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի օգնական

2.40

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավար

3.95

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

 

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի խորհրդական

3.00

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի օգնական

2.40

 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան և շրջանների վարչակազմեր

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի օգնական

2.40

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.40

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմիններ

 

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

8.15

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում
գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

5.80

 

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկներ

 

 

Տնօրեն

6.90

 

Տնօրենի տեղակալ

5.70

 

Բաժնի պետ

5.38

 

Գլխավոր մասնագետ

4.04

 

Առաջատար մասնագետ

3.64

 

Առաջին կարգի մասնագետ

3.00

 

 

 

 

Հավելված N 3

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի  

 
                   

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

                   

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կո-չումների անվա-նումները

Մակարդակները

1-ին մակար-դակ (0-2 տարի)

2-րդ մակար-դակ (2-5 տարի)

3-րդ մակար-դակ (5-10 տարի)

4-րդ մակար-դակ (10-15 տարի)

5-րդ մակար-դակ (15-20 տարի)

6-րդ մակար-դակ (20-25 տարի)

7-րդ մակար-դակ(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

7.73

2

4

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

3

5

7.00

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

4

39

Գնդապետ

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

7.61

5

38

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

6

37

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7

36

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

8

35

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

9

34

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

10

33

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

11

32

5.65

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

12

31

Փոխգնդապետ

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

6.76

13

30

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

14

29

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

15

28

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

16

27

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

17

26

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

18

25

4.72

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

19

24

Մայոր

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

5.54

20

23

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

21

22

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

22

21

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

23

20

4.13

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

24

19

Կապիտան

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

4.56

25

18

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

26

17

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

27

16

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

28

15

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

29

14

3.31

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

30

13

Ավագ լեյտենանտ

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

3.86

31

12

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

32

11

Լեյտենանտ

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

33

10

2.99

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

3.29

35

9/4

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

36

9/3

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

37

9/2

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

38

9/1

2.51

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

39

8/6

Ենթասպա

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

2.80

40

8/5

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

41

8/4

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

42

8/3

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

43

8/2

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

44

8/1

2.26

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

45

7/3

Ավագ

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

2.38

46

7/2

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

47

7/1

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

48

6/5

Ավագ սերժանտ

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

49

6/4

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

50

6/3

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

51

6/2

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

52

6/1

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

53

5/5

Սերժանտ

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

54

5/4

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

55

5/3

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

56

5/2

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

57

5/1

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

59

4/3

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

60

4/2

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

61

4/1

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

62

3/6

Շարքային

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

63

3/5

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

64

3/4

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

65

3/3

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

66

3/2

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

67

3/1

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

 

 

 

Հավելված N 4

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի

 

 

 

                   

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

                   

 

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կո-չումների անվա-նումները

Մակարդակները

 

1-ին մակարդ-ակ (0-2 տարի)

2-րդ մակար-դակ (2-5 տարի)

3-րդ մակար-դակ (5-10 տարի)

4-րդ մակար-դակ (10-15 տարի)

5-րդ մակար-դակ (15-20 տարի)

6-րդ մակար-դակ (20-25 տարի)

7-րդ մակար-դակ (25 և ավելի տարի)

 

1

3

Գեներալական կազմ

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.66

7.39

 

2

4

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

7.46

 

3

5

7.00

7.15

7.30

7.46

7.51

7.55

7.62

 

4

39

Գնդապետ

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

7.87

 

5

38

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

7.57

 

6

37

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

7.53

 

7

36

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

7.48

 

8

35

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

7.35

 

9

34

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

7.20

 

10

33

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

6.98

 

11

32

5.65

5.83

6.01

6.19

6.38

6.58

6.78

 

12

31

Փոխգնդապետ

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

6.76

 

13

30

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

6.55

 

14

29

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

6.36

 

15

28

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

6.17

 

16

27

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

5.99

 

17

26

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

5.81

 

18

25

4.72

4.86

5.00

5.16

5.32

5.47

5.64

 

19

24

Մայոր

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

5.54

 

20

23

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

5.39

 

21

22

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

5.23

 

22

21

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

5.08

 

23

20

4.13

4.25

4.38

4.51

4.64

4.79

4.93

 

24

19

Կապիտան

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

4.56

 

25

18

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

4.43

 

26

17

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

4.30

 

27

16

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

4.18

 

28

15

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

4.06

 

29

14

3.31

3.41

3.50

3.61

3.72

3.83

3.94

 

30

13

Ավագ լեյտենանտ

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

3.86

 

31

12

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

3.76

 

32

11

Լեյտենանտ

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

3.65

 

33

10

2.99

3.07

3.16

3.25

3.35

3.44

3.54

 

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

3.29

 

35

9/4

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

3.20

 

36

9/3

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

3.12

 

37

9/2

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

3.04

 

38

9/1

2.51

2.58

2.65

2.72

2.80

2.87

2.95

 

39

8/6

Ենթասպա

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

2.80

 

40

8/5

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

2.74

 

41

8/4

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

2.69

 

42

8/3

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

2.64

 

43

8/2

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

2.59

 

44

8/1

2.26

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.54

 

45

7/3

Ավագ

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

2.38

 

46

7/2

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

2.34

 

47

7/1

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

2.30

 

48

6/5

Ավագ սերժանտ

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

2.27

 

49

6/4

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

2.23

 

50

6/3

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

2.21

 

51

6/2

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

2.18

 

52

6/1

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

2.16

 

53

5/5

Սերժանտ

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

2.14

 

54

5/4

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

2.11

 

55

5/3

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

2.09

 

56

5/2

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

2.06

 

57

5/1

1.90

1.92

1.94

1.97

1.99

2.02

2.04

 

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

2.03

 

59

4/3

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

2.00

 

60

4/2

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

1.98

 

61

4/1

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

1.96

 

62

3/6

Շարքային

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

1.93

 

63

3/5

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

1.91

 

64

3/4

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

1.88

 

65

3/3

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

1.86

 

66

3/2

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

1.84

 

67

3/1

1.67

1.69

1.72

1.74

1.76

1.79

1.81

 

                                           

 

 

Հավելված N 5

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի

 
                   

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

                   

Հ/հ

Խումբը

Զինվորական կո-չումների անվա-նումները

Մակարդակները

1-ին մակար-դակ (0-2 տարի)

2-րդ մակար-դակ (2-5 տարի)

3-րդ մակար-դակ (5-10 տարի)

4-րդ մակար-դակ (10-15 տարի)

5-րդ մակար-դակ (15-20 տարի)

6-րդ մակար-դակ (20-25 տարի)

7-րդ մակար-դակ (25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

6.73

6.76

2

4

6.57

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

6.73

3

5

6.55

6.57

6.60

6.64

6.67

6.69

6.71

4

39

Գնդապետ

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

6.68

6.69

5

38

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

6.68

6

37

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

6.64

7

36

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

6.60

8

35

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

6.57

9

34

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

6.56

10

33

5.81

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

6.51

11

32

5.64

5.81

5.96

6.13

6.30

6.37

6.47

12

31

Փոխգնդապետ

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

6.40

6.48

13

30

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

6.40

14

29

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

6.23

15

28

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

6.06

16

27

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

5.89

17

26

4.85

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

5.74

18

25

4.70

4.85

4.99

5.15

5.29

5.44

5.58

19

24

Մայոր

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

5.27

5.41

20

23

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

5.27

21

22

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

5.12

22

21

4.24

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

4.99

23

20

4.12

4.24

4.37

4.49

4.61

4.73

4.86

24

19

Կապիտան

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

4.34

4.46

25

18

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

4.34

26

17

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

4.24

27

16

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

4.13

28

15

3.40

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

4.02

29

14

3.30

3.40

3.49

3.60

3.71

3.82

3.91

30

13

Ավագ լեյտենանտ

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

3.71

3.80

31

12

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

3.71

32

11

Լեյտենանտ

3.06

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

3.61

33

10

2.98

3.06

3.14

3.24

3.34

3.43

3.52

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

3.16

3.25

35

9/4

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

3.16

36

9/3

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

3.07

37

9/2

2.57

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

3.00

38

9/1

2.50

2.57

2.64

2.71

2.78

2.86

2.93

39

8/6

Ենթասպա

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

2.72

2.77

40

8/5

2.44

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

2.72

41

8/4

2.39

2.44

2.48

2.53

2.58

2.63

2.68

42

8/3

2.34

2.39

2.44

2.48

2.53