«Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                  դեկտեմբերի 23-ին

 

 

 

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պաշտպանության մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ՀՕ-11 օրենքի 1-ին հոդվածում «ներքին զորքերը» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերը» բառերով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

                                                                                    

 Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

   2021 թ. դեկտեմբերի 28

   Ստեփանակերտ

   ՀՕ-151-Ն