«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

                                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                  դեկտեմբերի 23-ին

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի աղյուսակի վերջին տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

«

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման ապարներ)՝

ա. կրաքարի հանքավայրի համար

բ. այլ հանքավայրերի համար

 

90

780

»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի և դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

      2021 թ. դեկտեմբերի 28

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-155-Ն