«Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

                                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                  դեկտեմբերի 23-ին

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի`

1 2-րդ պարբերությունում «հատուկ փրկարարական ջոկատ» բառերը փոխարինել «արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանում» բառերով.

23-րդ պարբերությունում «հատուկ հրշեջ ջոկատ» բառերը փոխարինել «հրշեջ մաս» բառերով.

3 4-րդ պարբերությունում «հրշեջ-փրկարարական ջոկատ» բառերը փոխարինել                      «հրշեջ-փրկարարական մաս» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում և 32.1-ին հոդվածի 1-ին մասում «միջազգա-յին» բառից առաջ լրացնել «վավերացրած» բառը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածում «հրդեհաշիջման» բառից հետո լրացնել       «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծման ոչնչացման» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի «գ» կետում «և հրդեհաշիջման» բառերը փոխարինել  «, հրդեհաշիջման և զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծման ոչնչացման» բառերով:

 

Հոդված 5.  Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերում «և հրդե-հաշիջման» բառերը փոխարինել «, հրդեհաշիջման և զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծման ոչնչացման» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածի «դ» կետում «հրդեհաշիջման» բառից հետո լրացնել «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փո-խադրման և վնասազերծման ոչնչացման» բառերը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «հրդեհաշիջման» բառից հետո լրացնել «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փո-խադրման և վնասազերծման ոչնչացման» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «այսուհետ`» բառը փոխարինել «այսուհետ նաև՝» բառերով:

 

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

       «Հոդված 13. Փրկարարական ծառայության պաշտոնների խմբերը և փրկարա-րական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

1. Փրկարարական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի.

1) փրկարարական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ`

ա. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայու-թյան ղեկավար.

2) փրկարարական ծառայության գլխավոր պաշտոններ`

ա. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայու-թյան ղեկավարի տեղակալ,

բ. վարչության պետ, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավար,

գ. առանձին բաժնի պետ.

3) փրկարարական ծառայության ավագ պաշտոններ`

ա. տարածքային ներառյալ՝ Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ,

բ. վարչության պետի տեղակալ - բաժնի պետ, վարչության բաժնի պետ,

գ. բաժանմունքի պետ, տարածքային բաժնի ներառյալ՝ Ստեփանակերտ քաղաքի հրշեջ-փրկարարական մասի պետ, հրշեջ մասի պետ, տարածքային բաժնի բաժանմունքի պետ, արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հրամանա-տար,

դ. ավագ սպա, ավագ տեսուչ, արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման խմբի հրամանատար, հրշեջ-փրկարարական մասի պահակախմբի պետ, հրշեջ-փրկարարական մասին կից ջոկի հրամանատար.

4) փրկարարական ծառայության միջին պաշտոններ`

ա. արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման ջոկի հրամանատար,

բ. հրշեջ-փրկարարական մասի ջոկի հրամանատար,

գ. սպա, տեսուչ.

5) փրկարարական ծառայության կրտսեր պաշտոններ`

ա. փրկարար,

բ. հրշեջ-փրկարար:

2.Փրկարարական ծառայության պաշտոնների առանձին խմբերում ընդգրկվող հիմնական պաշտոնների, ինչպես նաև այդ պաշտոններին հավասարեցված պաշտոն-ների անվանացանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության նախագահը:

3. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվո-րական ծառայության հիմնական պաշտոնների և փրկարարական ծառայության հիմ-նական պաշտոնների միջև համապատասխանությունը սահմանում է Արցախի Հանրա-պետության նախագահը:»:

 

Հոդված 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ մասի «լրանալուց հետո» բառերը  փոխարինել «լրանալու օրը» բառերովիսկ «փրկարար ծառայության» բառերից հետո լրացնել «կամ օտարերկրյա մասնա-գիտական» բառերը.

2) լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ 41-ին մաս.

 «41. Կոչումը կրելու ժամկետը լրանալու օրը ծառայողներին ծառայության ընթաց-քում խրախուսման կարգով կարող է շնորհվել զբաղեցրած պաշտոնով նախատեսված կոչումից մեկ աստիճան բարձր կոչում՝ մինչև «փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ» կոչումը ներառյալ:»:

 

Հոդված 11. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում «գնդապետի և բարձրագույն կոչումով» բառերը փոխարինել «գլխավոր և բարձրագույն կոչումներով» բառերով:

 

  Հոդված 12. Օրենքի  17-րդ հոդվածում «վրա» բառից հետո լրացնել  «, ոչ ուշ, քան ծառայողական քննության արդյունքների ամփոփումից հետո՝ 10 օրվա ընթաց-քում» բառերը:

 

Հոդված 13. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի  «ա» կետում «(որակավորում)» բառից հետո լրացնել «կամ առնվազն մեկամսյա ուսումնական փորձաշրջան» բառերը: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 25-րդ հոդվածի`

 1)  «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

 2) «գ» կետում ««լեյտենանտ»»  բառը փոխարինել «միջին» բառով.

 3) «դ» կետում «ծառայությունից ազատվելու» բառերը փոխարինել «երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու» բառերով:

 

Հոդված 15. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «նախկին կոչումով պահեստա-զորում եղած ժամանակահատվածը» բառերը փոխարինել «տվյալ կոչումով նախկինում ծառայած ժամանակահատվածը» բառերով:

 

Հոդված 16. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Բարձրագույն» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը:

 

Հոդված 17. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում «Ես» բառը փոխարինել    «Ես՝___________________________» բառերով:

                                   անուն, հայրանուն, ազգանուն 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Հոդված 18. Օրենքի 31-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ մասից հանել «վարչությունների պետերին,» բառերը.

2) 5-րդ մասի 3-րդ նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակու-թյամբ նոր նախադասություն.

     «Անձնական գործում հաշվառվում են պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, կոչումների շնորհման, կրթության, ատեստավորումների և վերապատրաս-տումների, ծառայության ստաժի, կիրառված  խրախուսանքների ու կարգապահական տույժերի, առողջական վիճակի, ընտանեկան դրության և ընտանիքի կազմի վերա-բերյալ տեղեկությունները:».

 3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «6-րդ» մաս.

«6. Անձնական գործերի վարման կարգը հաստատվում է պետական կառավար-ման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»:

 

Հոդված 19. Օրենքի 32-րդ հոդվածի՝

1) 3-րդ մասը շարադրել  նոր խմբագրությամբ.

«3. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծա-ռայության վարչության պետ և Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավի-ճակների պետական ծառայության ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավար կարող են նշանակվել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության այն ծառայողները, ովքեր նշանակման պահին զբաղեցնում են գլխավոր խմբի պաշտոն կամ վերջին երեք տարիներին ավագ խմբի պաշտոն:».

2) 4-րդ մասից հանել «վարչությունների պետերի,» բառերը.

3) 8-րդ մասում «Բարձրագույն» բառից հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը.

4) 10-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը շարադրել  նոր խմբագրությամբ.

«Այս դեպքում քաղաքացիները նշանակվում են պաշտոնի` պահպանելով պահեստազորում ունեցած իրենց կոչումը և նրանց վճարվում է տվյալ պաշտոնի հա-մար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափ:».

5) 11-րդ մասում «հաստատություններում» բառից հետո լրացնել «կամ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում» բառերը.

6) 17-րդ մասի «ե» կետում «դադարելու» բառը փախարինել «դադարեցնելու» բառով:

 

Հոդված  20. Օրենքի 33-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 4-րդ մասում «անձի» բառից հետո լրացնել «կամ անմիջական ղեկավարի» բառերը:

 

Հոդված 21.  Օրենքի 34-րդ հրդվածի 1-ին և 3-րդ մասերում «Հայաստանի» բառից առաջ լրացնել «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում կամ» բառերը:

 

Հոդված 22. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝

1) «ա» կետում «մանկավարժական» բառը փոխարինել «կրթական» բառով.

2) «է» կետում «գիտական,» բառից հետո լրացնել «կրթական,» բառը:

 

Հոդված 23.  Օրենքի 40-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասում «Փրկարար ծառայության յուրաքանչյուր» բառերը փոխարինել «Յուրաքանչյուր» բառով:

2) 2-րդ մասում «Փրկարար ծառայության ծառայողի» բառերը փոխարինել «Ծառայողի» բառով:

 

Հոդված 24. Օրենքի 55-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «պլանի» բառը փոխարինել «գրաֆիկի» բառով.

2) 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 «2. Հերթական արձակուրդից ծառայողին հետ կանչել թույլատրվում է միայն ծառայողական ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում՝ արձակուրդ տրամադրած պաշտոնատար անձի հրամանով: Նման դեպքում չօգտագործված արձակուրդի մասը տրամադրվում է նույն տարում: Ծառայողի ցանկությամբ կամ ծառայողական անհրա-ժեշտությամբ պայմանավորված ընթացիկ տարում չօգտագործված արձակուրդի օրերը միացվում են հաջորդ տարվա հերթական արձակուրդի օրերին:»:

 

Հոդված 25. Օրենքի 57-րդ հոդվածի`

1 1-ին  մասի «է» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և  լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ «ը» կետ.

«ը) տվյալ պաշտոնի համար սահմանված առավելագույն կոչումից մեկ աստիճան բարձր կոչումի շնորհում, եթե կրկնակի լրացել է ունեցած կոչումով ծառայության սահ-մանված ժամկետը:»:

 

Հոդված 26. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրա-պետության փրկարար» բառերով:

 

Հոդված 27. Օրենքի 61-րդ հոդվածի  1-ին մասի «ժ» կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

  «ժ) Հայաստանի Հանրապետության փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության կուրսանտին ուսումնական հաստատությունից ազատե-լու կապակցությամբ.»:  

 

Հոդված 28. Օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 «3. Փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու առաջին չորս ամիսների համար ծառայողին վճարվում է նրա զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը: Այն դեպքում, երբ փրկարարական ծառա-յության կադրերի ռեզերվում գտնվելու ընթացքում ծառայողն անձնական նախա-ձեռնությամբ ազատվում է ծառայությունից, ապա ծառայողի վարձատրությունն իրականացվում է կադրերի ռեզերվում փաստացի գտնվելու ժամանակաշրջանին համապատասխան:»:

 

Հոդված 29. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

                                                                                   

                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

      2021 թ. դեկտեմբերի 28

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-156-Ն