Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին

 

                                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                      դեկտեմբերի 23-ին

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 185,341,349.9 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան-ցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 216,822,476.8 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցում-ների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  31,481,126.9 հազար դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2022 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով` 4,090,658.9 հազար դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 4,090,658.9 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                      

Գումարը

(հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

184,300,000.0

2.  Ծախսերի գծով

215,781,126.9

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

31,481,126.9

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

31,481,126.9

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

31,481,126.9

        

         Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գու-մարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

40,300,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

40,000,000.0

Այլ եկամուտներ

300,000.0

 

      Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափե-րով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

215,781,126.9

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

32,383,228.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

8,393,780.2

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

5,438,809.4

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,874,610.4

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

1,080,360.4

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

639,932.3

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

274,944.8

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

295,868.7

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

69,118.8

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

80,791.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

80,791.7

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

937,040.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

937,040.5

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

19,020,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

19,020,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

3,311,684.1

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

3,311,684.1

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2,000,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2,000,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2,000,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

18,650,452.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

14,224,228.8

 

 

1

Ոստիկանություն

5,036,444.2

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

9,187,784.6

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

2,457,741.2

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

2,457,741.2

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

904,133.6

 

 

1

Դատարաններ

751,683.7

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

152,449.9

 

4

 

Դատախազություն

593,662.3

 

 

1

Դատախազություն

593,662.3

 

7

 

Նախաքննություն

470,686.8

 

 

1

Նախաքննություն

470,686.8

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

21,988,347.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

5,077,183.9

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

5,077,183.9

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

6,662,138.3

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

6,642,538.3

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

19,600.0

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

7,762,666.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

7,762,666.0

 

5

 

Տրանսպորտ

264,870.7

 

 

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

80,000.0

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

184,870.7

 

7

 

Այլ բնագավառներ

345,789.9

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

312,289.9

 

 

3

Զբոսաշրջություն

33,500.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,875,698.9

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,875,698.9

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

266,698.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

4

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

38,521.8

 

 

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

38,521.8

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

228,176.9

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

228,176.9

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9,621,886.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

9,047,201.8

 

 

1

Ջրամատակարարում

9,047,201.8

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

574,684.2

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

574,684.2

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

15,500,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

1,919,276.8

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

1,104,276.8

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

815,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

4,845,733.9

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

2,242,878.0

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

714,728.4

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

780,813.1

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

1,107,314.4

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

4,159,145.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,940,246.9

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

839,201.1

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

1,379,697.2

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,124,436.9

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

1,124,436.9

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

3,451,407.2

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

3,226,134.0

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

225,273.2

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

3,120,290.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

375,254.3

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

375,254.3

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,550,655.4

 

 

1

Գրադարաններ

100,407.0

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

106,718.3

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

394,082.9

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

46,402.7

 

 

5

Արվեստ

789,596.0

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

113,448.5

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

952,580.9

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

790,808.1

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

161,772.8

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

241,800.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

12,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

118,800.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

111,000.0

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

17,331,212.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,423,513.3

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,423,513.3

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

10,764,790.7

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

10,764,790.7

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

906,293.7

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

518,518.8

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

387,774.9

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

1,420,116.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

1,420,116.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

1,183,700.5

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

954,763.8

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

228,936.7

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,073,928.1

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,073,928.1

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

558,870.2

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

558,870.2

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

52,564,240.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

134,505.9

 

 

1

Վատառողջություն

13,057.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

121,448.9

 

2

 

Ծերություն

21,434,958.8

 

 

1

Ծերություն

21,434,958.8

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

260,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

260,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

7,129,803.0

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

7,129,803.0

 

5

 

Գործազրկություն

73,753.3

 

 

1

Գործազրկություն

73,753.3

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

20,281,800.0

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

20,281,800.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

3,249,419.0

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

937,240.0

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2,312,179.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

42,354,769.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

5,500,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

5,500,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

36,854,769.9

 

 

1

Այլ ծրագրեր

36,854,769.9

                                     

       Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկա-ցումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսա-գիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

        

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

215,781,126.9

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

167,792,186.6

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

19,204,886.1

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

19,204,886.1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

19,350,774.2

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

923,938.8

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

446,322.1

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

14,318,813.6

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

614,922.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

228,156.9

Նյութեր (ապրանքներ)

2,818,620.2

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

19,020,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

19,020,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

21,809,517.8

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

21,729,517.8

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

80,000.0

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

14,289,827.4

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

825.2

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

14,289,002.2

որից`

 

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

3,049,309.0

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

976,569.0

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

584,221.9

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

9,678,902.3

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

52,303,936.0

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

31,039,788.8

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

253,080.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

835,816.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

5,337,074.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

386,000.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

130,463.2

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

2,929,120.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

21,168,235.6

Կենսաթոշակներ

21,264,147.2

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

21,264,147.2

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

21,813,245.1

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

188,390.6

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

36,087.3

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

100.0

Այլ ծախսեր

16,088,667.2

Պահուստային միջոցներ

5,500,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

47,988,940.3

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

48,029,300.3

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

48,029,300.3

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

43,053,888.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

4,662,675.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 - Վարչական սարքավորումներ

1,697,675.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

2,965,000.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

312,737.3

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

14,305.0

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

298,432.3

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-40,360.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2023 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավա-րությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2022 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետու-թյան կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2022 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետու-թյան 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով, ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2022 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

        ա. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

         բ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատ­րութ­յուն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

        գ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դո-տացիաների գծով հատկացումներ.

        6) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 15-րդ հոդ-վածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի Հանրապե-տության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատա-կով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության  պետական եկամուտների կոմիտեի և Արցախի Հանրապե-տության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Ճանապարհային ոստիկանու-թյան աշխատակիցների խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2022 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2022 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախա-տեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով  հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավո-րումը 2022 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2022 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմին-ների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհա-նուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի՝ սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2022 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգման) պարտադիր վճար-ների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտա­գործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2022 թվականին անհրաժեշտության դեպ-քում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դա-սակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկա-ցումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառա-կան  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետու-թյան գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտ-ներն  արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կա-տարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դա­տա­րան հայ­­ցա­դիմումներ, դի­մում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրա­մադր­վող փաս-տա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» օրեն­քով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պե­­տա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետու-թյան պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրա-պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքին համապա-տասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմա-կերպման նպատակով` Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպու-թյանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենա-ներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշ-մանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովո-րող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայություններիործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարում-ները,

զ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծ-ված  պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերա-հսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերի ֆիզակական և իրավաբանական անձանց կողմից՝  Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ անձանց փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետու-թյան կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը.

4) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված` փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

         5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապա­տաս­խան գու­մար­ները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ ստաց­ված եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյու­ջե­տա­յին ելքերի պատկանելիության` համա­պա­­տասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գու­մար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված դեֆիցիտի (պակա­սուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահ­ման­ված դեֆիցիտի (պակա-սուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբյուրների և դրանց տար­րե­րի հա­մա­պա­տաս­խան գումարները (անհրաժեշտու­թյան դեպ­քում լրացում կա­տա­րե­լով այդ տար­րերի կազ­­մում)` դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյու­ջե­տա­յին հա­մակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կե­տին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործո-ղությունը չի տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-րդ կե­տե­րով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշ-

 

 

ված ուղղությունների, Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում, այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիու-թյան՝ փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատ-ված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

         7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդ-հանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ սահմանված ծախսային ծրագրերի (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պա­­կա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հա­վելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժա-նելի մասերը:

 

 

         Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից:                                                                    

 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-147-Ն

 

          Հավելված N 1
          Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության  2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
           
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
215 781 126,9
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 32 383 228,8
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 8 393 780,2
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  5 438 809,4
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 782 695,2
        ԱՀ Ազգային ժողով 782 695,2
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 194 083,9
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 194 083,9
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 4 462 030,3
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմ 883 737,4
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 224 475,9
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 353 421,8
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ՀՀ-ում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբ առանձնացված ստորաբաժանում 130 474,1
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Թվայնացման գործակալություն առանձնացված ստորաբաժանում  172 187,8
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 467 390,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 491 451,7
        ԱՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ 420 754,5
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 373 511,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 205 358,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 77 159,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 196 317,8
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 192 245,3
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 75 251,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 90 567,3
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 107 726,5
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 874 610,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 587 110,4
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 638 274,2
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 948 836,2
      02 Ակցիզային դրոշմանիշների և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 65 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 65 000,0
      03 Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 1 500,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 1 500,0
      04 Ֆինանսական կառավարման համակարգի վճարահաշվարկային ծառայություններ 41 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 20 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 21 000,0
      05 Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ 180 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 180 000,0
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  1 080 360,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 030 360,4
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 880 750,8
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 149 609,6
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 639 932,3
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  274 944,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  123 944,8
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 123 944,8
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 150 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 150 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  295 868,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  249 508,6
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 249 508,6
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 29 297,7
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 29 297,7
      03 Աշխատուժի հետազոտություններ 17 062,4
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 17 062,4
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  69 118,8
      01 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 11 000,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 11 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 58 118,8
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 58 118,8
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 80 791,7
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  80 791,7
      01 Գիտություն 38 025,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 025,6
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 42 766,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 42 766,1
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 937 040,5
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  937 040,5
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 792 576,8
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 88 347,5
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 240 137,1
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 464 092,2
      02 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 42 309,7
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 42 309,7
      03 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 77 400,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 77 400,0
      04 Կադաստրային գործերի տրանսֆորմացում, արդիականացում, չծածկագրված անշարժ գույքի միավորների տեղադրում հերթապահ քարտեզներում 24 754,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 24 754,0
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 19 020 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 19 020 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 18 520 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 18 520 000,0
      02 Գանձապետական հասարակ մուրհակների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 500 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 500 000,0
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 3 311 684,1
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 3 311 684,1
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  3 049 309,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 3 049 309,0
      02 Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս համայնքների ծախսերի ապահովում 262 375,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 17 492,3
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 76 255,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 16 430,8
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 10 331,2
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 27 677,1
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 18 656,7
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 95 531,4
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2 000 000,0
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 000 000,0
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 000 000,0
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 2 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 2 000 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 18 650 452,7
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 14 224 228,8
    1 0311 Ոստիկանություն 5 036 444,2
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 4 980 250,4
        ԱՀ ներքին գործերի նախարարություն 61 280,0
        ԱՀ ոստիկանություն 4 918 970,4
      02 Պետավտոհամարանիշերի, վարորդական իրավունքի վկայականների և տեխանձնագրերի ձեռքբերում 56 193,8
        ԱՀ ոստիկանություն 56 193,8
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 9 187 784,6
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 9 187 784,6
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 9 187 784,6
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 2 457 741,2
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 2 457 741,2
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 2 168 483,7
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 2 168 483,7
      02 Պետական աջակցություն Հումանիտար ականազերծման կենտրոն հիմնադրամին  289 257,5
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 289 257,5
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 904 133,6
    1 0331 Դատարաններ  751 683,7
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     740 237,7
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 740 237,7
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     11 446,0
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 11 446,0
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 152 449,9
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 20 000,0
        ԱՀ կառավարություն 20 000,0
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 78 267,9
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 78 267,9
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 54 182,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 54 182,0
  4   0340 Դատախազություն 593 662,3
    1 0341 Դատախազություն 593 662,3
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 593 662,3
        ԱՀ դատախազություն 593 662,3
  7   0370 Նախաքննություն 470 686,8
    1 0371 Նախաքննություն 470 686,8
      01 ԱՀ քննչական կոմիտեի պահպանում 470 686,8
        ԱՀ քննչական կոմիտե 470 686,8
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 21 988 347,7
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 5 077 183,9
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  5 077 183,9
      01 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 366 800,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 366 800,0
      02 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 72 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 72 000,0
      03 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 42 077,2
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 42 077,2
      04 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 4 000 000,0
      05 Պետական և համայնքային գույքի տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 35 010,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 35 010,0
      06 Պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 9 998,8
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 9 998,8
      07 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 96 728,6
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 96 728,6
      08 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն 50 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 50 000,0
      09 Պետական աջակցություն «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամին 92 503,2
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 92 503,2
      10 Պետական աջակցություն «Կառավարում» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 16 310,9
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 16 310,9
      11 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտում խորհրդատվությունների, մոնիթորինգի և ուսուցման ծրագրեր 48 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 48 000,0
      12 Տեխնիկական մասնագիտությունների կատարելագործման ծրագրեր 175 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 175 000,0
      13 Պետական աջակցություն «Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 33 600,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 33 600,0
      14 Պետական աջակցություն «Կենտրոնական ավտոկայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 39 155,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 39 155,2
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 6 662 138,3
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  6 642 538,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  502 838,3
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 347 336,8
        ԱՀ էկոնոմիկայի և  գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության  պետական ծառայություն 155 501,5
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 39 248,3
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 39 248,3
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 19 056,6
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 19 056,6
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 47 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 47 000,0
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 67 653,6
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 67 653,6
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 291 902,2
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 291 902,2
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի կազմակերպում 13 405,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 13 405,0
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 237,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 237,0
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 10 400,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 400,0
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 316 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 1 316 000,0
      11 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 3 335 652,1
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 2 945 652,1
        ԱՀ ջրային կոմիտե 340 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
      12 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 56 658,2
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 56 658,2
      13 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 200,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 200,0
      14 Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր 124 287,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 124 287,0
      15 Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 100 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 100 000,0
      16 Անասնագերեզմանոցների և բիոթերմիկ հորերի կառուցում 5 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 5 000,0
      17 Նորարարության և ձեռներեցության խրախուսման դրամաշնորհային ծրագիր 140 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 140 000,0
      18 Արցախի Հանրապետությունում ոռոգման նպատակով հողօգտագործողներին աջակցման ծրագիր 500 000,0
        ԱՀ ջրային կոմիտե 500 000,0
      19 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի հիմնարկների համար գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում 63 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 63 000,0
      20 Մասնագիտական կրթական ծրագրերին և դասընթացներին մասնակցություն 10 000,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 10 000,0
    2 0421 Անտառային տնտեսություն 19 600,0
      01 Անտառային ռեսուրսների կառավարման ծրագիր 19 600,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 19 600,0
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 7 762 666,0
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 7 762 666,0
      01 Էներգետիկ ոլորտի զարգացման և սուբսիդավորման ծրագրեր 7 762 666,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 7 762 666,0
  5   450 Տրանսպորտ 264 870,7
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 80 000,0
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 80 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 80 000,0
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  184 870,7
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 184 870,7
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 184 870,7
  7   0470 Այլ բնագավառներ 345 789,9
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 312 289,9
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 312 289,9
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 312 289,9
    3 0473 Զբոսաշրջություն  33 500,0
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 33 500,0
        ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 33 500,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 875 698,9
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 875 698,9
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -40 360,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե -40 360,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 50 000,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 50 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 66 058,9
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 66 058,9
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 1 800 000,0
        ԱՀ կառավարություն 1 800 000,0
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 266 698,7
  4     Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 38 521,8
    1   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 38 521,8
      01 Պետական աջակցություն «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 38 521,8
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 38 521,8
  6   0560 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 228 176,9
    1 0561 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 228 176,9
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 211 079,5
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 211 079,5
      02 ԱՀ տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի ծրագիր 6 704,0
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 6 704,0
      03 ԱՀ տարածքի մթնոլորտային օդի մոնիթորինգ 10 393,4
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 10 393,4
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 9 621 886,0
  3   0630 Ջրամատակարարում 9 047 201,8
    1 0631 Ջրամատակարարում  9 047 201,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 247 201,8
        ԱՀ ջրային կոմիտե 247 201,8
      02 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 800 000,0
        ԱՀ կառավարություն  800 000,0
      03 Ջրային համակարգերի կառուցում, վերանորոգում, վերակառուցում և պահպանում 8 000 000,0
        ԱՀ ջրային կոմիտե 8 000 000,0
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 574 684,2
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 574 684,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  574 684,2
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 388 784,3
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 185 899,9
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 15 500 000,0
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 1 919 276,8
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 1 104 276,8
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 1 104 276,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 104 276,8
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 815 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում ու սպասարկում 815 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 815 000,0
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 4 845 733,9
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 2 242 878,0
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 2 242 878,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 2 242 878,0
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 714 728,4
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 509 720,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 509 720,4
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 205 008,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 205 008,0
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  780 813,1
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 772 745,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 772 745,0
      02 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 8 068,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 068,1
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 1 107 314,4
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 399 658,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 399 658,5
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 83 488,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 83 488,9
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 313 267,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 313 267,5
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 17 200,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 17 200,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 293 699,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 293 699,5
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 4 159 145,2
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 940 246,9
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  150 009,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 150 009,9
      02 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 467 603,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 467 603,8
      03 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 1 322 633,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 322 633,2
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 839 201,1
      01 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 181 882,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 181 882,3
      02 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 65 462,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 65 462,2
      03 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 173 396,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 173 396,7
      04 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 89 770,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 89 770,5
      05 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 215 718,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 215 718,4
      06 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 112 971,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 112 971,0
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 1 379 697,2
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 625 710,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 625 710,1
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 753 987,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 753 987,1
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 124 436,9
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1 124 436,9
      01 Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 551 049,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 551 049,9
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 25 895,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 25 895,1
      03 Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 198 772,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 198 772,8
      04 Պետական աջակցություն «Ա.Բունիաթյանի անվան Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 115 222,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 115 222,1
      05 Պետական աջակցություն «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 497,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 33 497,0
      06 COVID-19 համավարակի կանխարգելման միջոցառումներ 200 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 200 000,0
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 3 451 407,2
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 3 226 134,0
      01 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 287 941,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 287 941,8
      02 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 40 512,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 40 512,7
      03 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 1 200 766,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 200 766,5
      04 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 769 132,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 769 132,7
      05 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 24 830,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 24 830,0
      06 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 66 590,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 66 590,6
      07 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 14 798,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 14 798,3
      08 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 204 430,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 204 430,0
      09 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 30 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 30 000,0
      10 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 28 855,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 28 855,6
      11 Լեյշմանիոզ հիվանդության առաջացման և տարածման կանխման միջոցառումներ 3 120,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 900,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 900,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 600,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 720,0
      12 Անպտղության հաղթահարման ծրագրի անցկացման ծառայություններ 375 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 375 000,0
      13 Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս շրջանների բժշկական հաստատությունների աշխատողների աշխատավարձի ապահովման ծախսեր 180 155,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 180 155,8
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 225 273,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  225 273,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 225 273,2
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 3 120 290,6
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 375 254,3
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 375 254,3
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 159 229,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 159 229,1
      02 Մարզական միջոցառումներ 120 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 120 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 41 525,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 41 525,2
      04 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 54 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 54 500,0
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 550 655,4
    1 0821 Գրադարաններ 100 407,0
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  100 407,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 62 928,9
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 7 775,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 2 901,4
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 8 829,4
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 10 598,3
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 3 813,1
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 3 560,1
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 106 718,3
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 13 855,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 13 855,4
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  92 862,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 92 862,9
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 394 082,9
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 385 046,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 187 526,6
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 31 062,1
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 840,9
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 37 246,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 79 088,1
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 7 778,8
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 34 504,0
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 9 036,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 9 036,2
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 46 402,7
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 46 402,7
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 46 402,7
    5 0825 Արվեստ 789 596,0
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 58 121,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 58 121,6
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 162 409,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 162 409,1
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 524 065,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 509 557,3
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 5 710,2
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 8 797,8
      04 Մշակութային միջոցառումներ 45 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 45 000,0
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 113 448,5
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 63 448,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 63 448,5
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 50 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 50 000,0
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 952 580,9
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 790 808,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 34 752,9
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 34 752,9
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 443 614,0
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 443 614,0
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 301 600,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 301 600,0
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 10 841,2
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 10 841,2
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 161 772,8
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 154 272,8
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 106 503,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 12 539,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 8 833,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 2 956,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 7 689,6
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 8 682,7
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 2 000,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 2 850,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 2 217,4
      02 Հրատարակչական և թարգմանչական ծախսեր 7 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 500,0
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 241 800,0
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 12 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 12 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 12 000,0
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 118 800,0
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԱՀ Ազգային ժողով 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ պետական թերթերին 73 800,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 73 800,0
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 111 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 110 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 110 000,0
      02 Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ 1 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1 000,0
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 17 331 212,5
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 423 513,3
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 423 513,3
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 281 680,5
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 407 155,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 153 393,1
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 82 568,8
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 218 560,1
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 321 521,5
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 339,3
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 73 963,9
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 19 178,0
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 91 832,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 91 832,8
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 10 764 790,7
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 10 764 790,7
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 3 338 856,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 203 999,9
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 2 224 653,2
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 157 892,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 105 840,3
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 157 597,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 296 620,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 29 548,8
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 115 067,3
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 47 636,6
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 56 424,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 56 424,5
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 6 887 109,9
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 605 114,7
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 444 286,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 941 150,7
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 826 542,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 255 519,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 148 343,8
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 666 152,1
      04 Պետական աջակցություն Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը 180 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 180 000,0
      05 «Երկարօրյա դպրոց» ծրագրով սննդամթերքի ձեռքբերում  302 400,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 302 400,0
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 906 293,7
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 518 518,8
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 518 518,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն            518 518,8
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 387 774,9
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  174 783,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 174 783,1
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  72 830,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 72 830,1
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  97 697,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 97 697,0
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  42 464,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 42 464,7
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 1 420 116,0
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 1 420 116,0
      01 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  710 116,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 710 116,0
      02 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  710 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 710 000,0
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  1 183 700,5
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 954 763,8
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 272 937,6
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 139 554,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 29 069,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 27 628,4
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 29 557,3
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 23 453,5
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 2 294,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 21 380,3
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 428 083,4
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 97 418,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 78 640,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 85 729,7
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 94 741,5
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 55 410,7
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 16 142,9
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 215 343,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 65 550,2
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 21 612,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 11 547,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 33 958,9
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 55 179,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 4 686,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 15 871,3
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 6 937,4
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 38 399,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 399,0
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 228 936,7
      01 ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր 16 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 16 000,0
      02 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 152 936,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 152 936,7
      03 Հեռավար կրթության կազմակերպում 60 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 60 000,0
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 073 928,1
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 073 928,1
      01 Կրթական միջոցառումների ծրագրեր  15 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 15 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 83 265,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 83 265,1
      03 Ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 669 483,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 669 483,0
      04 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  150 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 150 000,0
      05 Հրատարակչական ծախսեր 7 796,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 796,0
      06 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
      07 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 22 811,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 22 611,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 200,0
      08 ԱՀ ռազմահայրենասիրական և արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր 8 571,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 8 471,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 100,0
      09 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 5 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5 000,0
      10 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 7 600,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 600,6
      11 Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման միջոցառումներ 4 400,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 400,0
      12 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      13 Ներառական կրթության միջոցառումներ 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      14 Դպրոցական բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների կրակային պատրաստում  30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 558 870,2
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 558 870,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 558 870,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 558 870,2
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 52 564 240,0
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 134 505,9
    1 1011 Վատառողջություն 13 057,0
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 13 057,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 13 057,0
    2 1012 Անաշխատունակություն 121 448,9
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 90 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 90 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 448,9
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 31 448,9
  2   1020 Ծերություն 21 434 958,8
    1 1021 Ծերություն 21 434 958,8
      01 Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ  2 926 392,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 926 392,0
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 27 115,2
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 27 115,2
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 1 007 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 007 600,0
      04 Օրենքով և ԱՀ նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  262 800,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 262 800,0
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 170 811,6
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 170 811,6
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 12 218 240,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 12 218 240,0
      07 Կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին  4 822 000,0
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4 822 000,0
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  260 000,0
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  260 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի և տեղահանված քաղաքացու մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 260 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 260 000,0
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 7 129 803,0
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 7 129 803,0
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   148 800,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 148 800,0
      02 Միանվագ դրամական աջակցություն ծառայողական և աշխատանքային  պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձանց և զոհված (մահացած) անձանց ընտանիքներին 51 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 51 000,0
      03 Պետական նպաստներ  4 393 074,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 393 074,0
      04 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  45 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 45 000,0
      05 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   300 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 300 000,0
      06 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  920 600,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 920 600,0
      07 Զինվորական և փրկարարական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցում 126 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 126 000,0
      08 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 70 841,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 70 841,0
      09 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 2 860,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 860,0
      10 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 27 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 27 000,0
      11 Ամուսնությունների խրախուսում 375 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 375 000,0
      12 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 617 628,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 617 628,0
      13 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 52 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 000,0
  5   1050 Գործազրկություն 73 753,3
    1 1051 Գործազրկություն 73 753,3
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 250,0
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի և աշխատաշուկայի հետազոտման կազմակերպում 2 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 000,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 20 247,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 20 247,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 4 768,3
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 768,3
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  4 488,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 4 488,0
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 40 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 40 000,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  20 281 800,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  20 281 800,0
      01 Ժողովրդական և Վաստակավոր պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց  պատվովճարներ 74 880,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 74 880,0
      02 Տեղահանված և փախստական ընտանիքների  սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ 2 062 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 2 062 000,0
      03 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 10 080,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 10 080,0
      04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 800 040,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 800 040,0
      05 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումներ 5 334 800,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 5 000 000,0
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 334 800,0
      06 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակում հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարման և կրած վնասների պետական աջակցություն 12 000 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 12 000 000,0
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 3 249 419,0
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 937 240,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  937 240,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 937 240,0
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2 312 179,0
      01  Կենսաթոշակների, նպաստների և սոցիալական այլ հատուցումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 206 383,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 206 383,0
      02 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 43 200,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 43 200,0
      03 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 23 700,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 23 700,0
      04 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 088 896,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 1 088 896,0
      05 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 130 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 130 000,0
      06 ԱՀ համայնքների բնակչության  սոցիալական զարգացման ծրագրերի մշակում և ներդնում  15 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 15 000,0
      07 Սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 30 000,0
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն 30 000,0
      08 Գյուղական կամ քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվող ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 750 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 750 000,0
      09 Տարհանված անձանց անհետաձգելի չդասակարգված խնդիրների լուծման համար ծախսեր 25 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 25 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 42 354 769,9
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 5 500 000,0
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն  5 500 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 36 854 769,9
    1   Այլ  ծրագրեր 36 854 769,9
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 244 769,9
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 244 769,9
      02 Կապիտալ ներդրումներ 34 500 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 3 900 000,0
        ԱՀ կառավարություն 30 600 000,0
      03 Հատուկ նպատակների ծախսեր 600 000,0
        ԱՀ կառավարություն  600 000,0
      04 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      05 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 210 000,0
        ԱՀ կառավարություն  210 000,0

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.1
   
Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն գրադարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն           62 928,9
Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան ՊՈԱԿ             31 797,9
Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան ՊՈԱԿ              31 131,0
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ              7 775,8
Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              7 775,8
Հադրութի շրջանի վարչակազմ              2 901,4
Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 2 901,4
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ             8 829,4
Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              8 829,4
Մարտունու շրջանի վարչակազմ           10 598,3
Մարտունու կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ             10 598,3
Շուշիի շրջանի վարչակազմ              3 813,1
Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ 3 813,1
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ             3 560,1
Բերձորի քաղաքային գրադարան ՊՈԱԿ 3 560,1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ         100 407,0

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.2
     
  Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 02. Պետական աջակցություն թանգարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          92 862,9
  Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 49 015,3
  Հադրութի Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 3 277,6
  Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ 35 659,4
  Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 4 910,6
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ          92 862,9

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.3
     
  Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի 01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          187 526,6
  ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ ՊՈԱԿ 81 357,2
  Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն ՊՈԱԿ 106 169,4
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ            31 062,1
  Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 31 062,1
  Հադրութի շրջանի վարչակազմ            7 840,9
  Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 7 840,9
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ           37 246,2
  Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 37 246,2
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ           79 088,1
  Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 48 729,4
  Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ ՊՈԱԿ 30 358,7
  Շահումյանի շրջանի վարչակազմ             7 778,8
  Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 7 778,8
  Շուշիի շրջանի վարչակազմ          34 504,0
  Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 34 504,0
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        385 046,7

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.4
     
  Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 02. Պետական աջակցություն թատրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն         162 409,1
  Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ 116 958,8
  Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն ՊՈԱԿ 45 450,3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ         162 409,1

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.5
     
  Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն        509 557,3
  Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ           86 610,9
  Մենք ենք, մեր սարերը երգի-պարի պետական համույթ ՊՈԱԿ        &nb