«Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

  

                                                                                            Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                           նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 3-րդ հոդվածի`

       1) 1-ին մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը.

       2) 2-րդ մասում «Դատական ակտերի հարկադիր» բառերը փոխարինել «Հարկա-դիր» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-122-Ն