Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                      Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 6-րդ հոդվածի 29-րդ կետից, 246-րդ հոդվածի 2-րդ և 529-րդ հոդվածի 4-րդ մասերից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 326-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Դատական ակտերի հար-կադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փո-խարինել «Հարկադիր կատարման մասին» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ

 

        

                                                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-114-Ն