Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

      

                                                                                     Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                    նոյեմբերի 25-ին

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 93.1-ին հոդվածի 6-րդ մասում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարման մասին» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 117.16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետից հանել «դա-տական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                 

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

      2021 թ. դեկտեմբերի 16

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-116-Ն