Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

 

 

                                                                                       Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                      նոյեմբերի 25-ին

 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1.  2012 թվականի մարտի 29-ի Ընտանեկան օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 101-րդ հոդվածի 3-րդ մասերից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                    

                                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-117-Ն