Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                      նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. 2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածի վերնագրից, 1-ին մասից և 373-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           

           

                                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-118-Ն