Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

                              Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2019 թվականի հուլիսի 22-ի Ընտրական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ, 41-րդ հոդվածի 2-րդ, 108-րդ հոդվածի 1-ին և 125-րդ հոդվածի 3-րդ մասերի «դատական ակտերի հարկադիր կա-տարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա.         ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի

Ստեփանակերտ

ՀՕ--Ն