«Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

 

             Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

  Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 30-րդ հոդվածի 15-րդ մասի 1-ին կետից և 50-րդ մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

  Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

2021 թ. դեկտեմբերի 16

Ստեփանակերտ

ՀՕ-121-Ն