«Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

                                                                                          Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» 2004 թվականի մար-տի 10-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ և 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասերից հանել «հարկադիր կատարման» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 35.1-ին հոդվածում՝

  1. 1-ին մասի «կիրառմամբ հարկադիր կատարման ծառայության» բառերը փո-խարինել «կիրառմամբ ծառայության» բառերով.
  2. 1-ին մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության հարկադիր կատարման» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Ար-ցախի» բառով:

 

Հոդված 5.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`  

 

                                                                               

                                                                                      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

                                                       

      2021 թ. դեկտեմբերի 16

      Ստեփանակերտ

       ՀՕ-128-Ն