«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժե» կետից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

 

                                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

          

      2021 թ. դեկտեմբերի 16

      Ստեփանակերտ

       ՀՕ-129-Ն