«Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

      

 

 

 

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Սահմանադրական դատավարության մասին» 2009 թվականի մայի-սի 27-ի ՀՕ-18-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 38-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Հարկադիր կատարման մասին» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     

 

                                                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

    2021 թ. դեկտեմբերի 16

    Ստեփանակերտ

     ՀՕ-131-Ն