«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի նոյեմբերի    30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ  հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3) Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համա-կարգում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության (այսուհետ` հար-կադիր կատարումն ապահովող ծառայություն) հարկադիր կատարողը:»:

 

Հոդված 2.  Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասից, 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և  3-րդ մասի 6-րդ կետերից հանել «դատական ակտերի» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                               

 

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

    2021 թ. դեկտեմբերի 16

    Ստեփանակերտ

     ՀՕ-132-Ն