«Արցախի Հանրապետության Պետական պարգեվների եվ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                  Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ

ԵՎ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

  Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» 2021 թվականի հունիսի 30-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

  Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի`

          1) 1-ին մասից հանել «դատական ակտերի» բառերը.

          2) 2-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարի-նել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                

                                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

                                                                                         

    2021 թ. դեկտեմբերի 16

    Ստեփանակերտ

     ՀՕ-141-Ն