«Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                               

 Ընդունված է 2021 թվականի

                                                                                                       նոյեմբերի 25-ին

 

 

 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» 2019 թվականի հունիսի 27-ի ՀՕ-92-Ն օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «դատական ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փո-խարինել «հարկադիր կատարումն ապահովող» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-վան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 

                                                                                     Ա.       ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

    2021 թ. դեկտեմբերի 16

    Ստեփանակերտ

     ՀՕ-140-Ն